:+: ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง :+:
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
บ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จิรม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคาจ้างระบบท่อส่งน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขยายผล
โครงการหลวงแม่จริม บ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบท่อส่งน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
บ้านตอง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่านจำนวน 1 แห่ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบท่อส่งน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ขยายผลโครงการหลวงแม่จริม
บ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน
จำนวน 1 แห่ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ขายทอดตลาดครุัภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านห้วยระพี หมู่ที่ 15 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ความยาม 2 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านห้วยระพี หมู่ที่ 15 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ความยาม 2 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านห้วยระพี หมู่ที่ 15 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ความยาม 2 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Refercnce : TOR) ก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านห้วยระพี หมู่ที่ 15 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ความยาม 2 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านห้วยระพี
หมู่ที่ 15 ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ความยาม 2 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำเว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำเว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำเว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. ประจำปีงบประมาณ 2564
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 350 บ่อ
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,656 เมตร
บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,656 เมตร บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,656 เมตร บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5
ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม
)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (ต้นไม้) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (ต้นไม้) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง (ต้นไม้) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก บ้านปางปุก หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2563
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2562
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ถึง มกราคม 2562
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. บ้านส้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลส้าน
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว 1,950 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ บ้านนาเหลืองม่วงขาว หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ความยาว 2,175 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ บ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ความยาว 4,765 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม
)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สรุปผลการดำเินินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2561
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดหนองบ้านน้ำครกเก่า หมู่ 5
ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ความจุ 60,000 ลบ.ม. และ ความจุ 85,000 ลบ.ม.
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 3,000 เมตร พร้อมถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.น้ำแขว่ง
หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์
ตามพระราชดำริ บ้านน้ำรีพัฒนา หมู่ 12 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน บ้านยู้ หมู่ที่ 5 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแกในพื้นที่บ้านผาหมี
หมู่ 10 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำ ความยาว 3,000 เมตร พร้อมถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.
บ้านน้ำแขว่ง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ความยาว 1,640 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน บ้านน้ำปาย หมู่ 1 ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
บนพื้นที่ลุ่ม - ดอน บ้านอ้อย หมู่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
บนพื้นที่สูง บ้านใหม่มงคล หมู่ 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มบ้านตาแวน หมู่ 4 ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง หมู่ 6 ตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ความยาว 1,640 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มบ้านตาแวน หมู่ 4 ตำบลเรือง
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง หมู่ 6 ตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง รายละเอียดพัสดุที่จะขอ (/) ซื้อ ( ) จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน บ้านยู้ หมู่ที่ 5 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 9 มกราคม 2561 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ งานตานโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 12 มกราคม 2561 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่
อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ความจุ 200,000 ลบ.ม. จำนวน 1แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 24 พ.ย. 256 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาประกวดราคา จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านนาเหลืองม่วงขวา
หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ความจุ 163,000 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 24 พ.ย. 2560 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ บ้านทุ่งน้อย หมุ่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ความจุ 16,000 ลบ.ม. จำนวน 1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 20 พ.ย. 25 60 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3
ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ความยาว 900 เมตร จำวนวน 1แห่ง
ด้วยวิธีอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 20 พ.ย. 2560 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.บ้านนา หมู่ที่4
ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จ.น่าน ความยาว 865 เมตร จำนวน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 20 พ.ย. 2560 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 30 บ่อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 16 พ.ย. 2560 ]
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่มลคล หมู่ที่ 2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน ความจุ 200,000 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 7 พ.ย. 2560 ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำบ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ความจุ 163,000 ลบ.ม.จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-biddimg)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 7 พ.ย. 2560 ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
ความจุ 16,000 ลบ.ม. จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-biddimg)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 6 พ.ย. 2560 ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดคลองบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลถือตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ความยาว 900 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 6 พ.ย. 2560 ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ความยาว 865 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-biddimg)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 6 พ.ย. 2560 ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 31 ต.ค. 2560 ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม.
ในพื้นที่ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 7 บ่อ
ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 8 บ่อ และ ตำบลทุ่งศรีทอง
อำเภอเวียงสา จำนวน 20 บ่อ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 19 ต.ค. 2560 ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม.
ในพื้นที่ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม
) [ 25 ต.ค. 2560 ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 19 ต.ค. 2560 ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด
(รายละเอียดเพิมเติม ) [ 16 พ.ค. 2560 ]

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำบ้านดอนเจริญ ม.6,9 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [16 มี.ค. 2560]
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้ยืนต้น) จำนวน 9 รายการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม ) [ 22 ก.พ. 2560 ]

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้ยืนต้น) จำนวน 7 รายการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 22 ก.พ. 2560]
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีการประกวดราคา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 6 ก.พ. 2560 ]

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองอาคารสำนักงาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 19 ม.ค. 2560]
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ.น้ำครกใหม่พัฒนา ม.9 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 26 ต.ค. 2559 ]

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. บ้านศรีอุดม
(70.17.17.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ 29 พ.ย. 2559 ]
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 10 ต.ค. 2559 ]

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 10 ต.ค. 2559 ]
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 6 ต.ค. 2559 ]

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 6 ต.ค. 2559 ]
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 4 ต.ค. 2559 ]

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 26 ก.ย. 2559 ]
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. แบบกระบะเหล็ก
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[22 ก.ย. 2559 ]

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานพื้นที่จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 21 ก.ย. 2559 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด
(รายละเอียดเพิ่มเติม) (9 มิ.ย. 2559)

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 29 มี.ค 2559 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 29 มี.ค 2559]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 29 มี.ค 2559 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ 16 มี.ค - 28 มี.ค 2559 ]]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 09 มี.ค 2559 ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 09 มี.ค 2559 ]
 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อโดโลไมท์
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ 24 ก.พ - 07 มี.ค 2559 ]

 
     
     
     
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ บ.เจดีย์ ๒ ม.๑๐ ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [๒ พ.ย. ๑๔๔๕ เวลา
๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ ๓๐,๑๑๕ ลบ.ม.
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๙ ต.ค. - ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘ ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ ๔๑,๐๐๐ ลบ.ม.
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๙ ต.ค. - ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘ ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ ๖ ต.ค. - ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ ]

 
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านไร่ ม.๑ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ ๑๐ เม.ษ. - 20 เม.ย. ๒๕๕๘ ]

 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านไร่ ม.๑ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๑๓ มี.ค. - ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๑๓ มี.ค. - ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๒๓ ก.พ. - ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๒๓ ก.พ. - ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๗ รายการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๒๓ ก.พ. - ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๒๓ ก.พ. - ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๒๓ ก.พ. - ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม
) [ ๑๙ - ๒๙ มกราคม ๕๗ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานพื้นที่จังหวัดน่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๑๓ - ๑๖ ตุลาคม ๕๗
]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่เจริญราษฏร์ ม.4 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)[ ๑๓ - ๑๖ ตุลาคม ๕๗ ]
 
     
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมระบบท่อ บ.พร้าว ม.2 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๑๓ - ๑๖ ตุลาคม ๕๗ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ PE บ.ใหม่ ม.7 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๑๓ - ๑๖ ตุลาคม ๕๗
]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๙ ก.ค. - ๒๑ ก.ค. ๕๗ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ
(จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๒๑ เม.ย. ๕๗ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๑๘ เม.ย. ๕๗ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ
(ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๑๘ เม.ย. ๕๗ ]
 
     
     
     
     
     
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๒๑ ม.ค. ๕๗ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ๒๐ ก.พ. ๕๗ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ๔ รายการ
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ภายใน ๑๗ ก.พ. ๕๗ ]
 
     
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รายละเอียดเพิ่ม
เติม) [ ๒๐ ม.ค. ๕๗ ]
 
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ถังพลาสติกและกากน้ำตาล
(รายละเอียดเพิ่มเติม) [ ภายใน ๒๐ ม.ค. ๕๗ ]
 
   


ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.
บ้านสร้อยพร้าว ม.๕ ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ ภายใน ๒๐ พ.ย. ๕๖ ]

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.
บ้านฝาง ม.๕ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ ภายใน ๒๒ พ.ย. ๕๖ ]

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน พื้นที่ จ.น่าน จำนวน ๓๐๐บ่อ
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
[ ภายใน ๑๑ พ.ย. ๕๖ ]

***************************************************