/

สถานที่ตั้ง    

ประวัติ
  เดิมเป็นศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ  จัดตั้งขึ้นในปี 2509 ถึงปี 2511 หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ปี 2512-2526 ต่อมามีการ
ปรับปรุงและแบ่งส่วนราชการภายในของกรมพัฒนาที่ดิน  จึงเปลี่ยนเป็นสถานีพัฒนาที่ดินน่าน  ตั้งแต่ปี 2527 ถึงปัจจุบัน
   
ทำเนียบหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
1.
 นายสมพงษ์
ถีระวงค์ ปี 2509 - 2517
2.
 นายไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ ปี 2518 - 2527
3.
 นายณรงค์ ฉัตรเท ปี 2528 - 2532
4.
 นายวิจิตร ไชยเพิ่ม ปี 2533 - 2534
5.
 นายเล็ก กุณาวงศ์ ปี 2535 - 2544
6.
 นายจารึก แทนบุญ ปี 2545 - 2546
7.
 นายสุเมธ วัฒนธรรม ปี 2547 - 2549
8.
 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ปี 2549 - 2553
9.
 นายสนิท อินทะชัย ปี 2553 - 2554
10.
 นายสมควร ณ ลำปาง ปี 2554 - ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
     
     พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

ภารกิจ

-
 ให้บริการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
-
 ให้บริการด้านข้อมูลดิน การปรับปรุงบำรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ
-
 ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัตนาที่ดิน
-
 ให้บริการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
-
 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
-
 พัฒนาเกษตรอินทรีย์
-
 ส่งเสริมการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
-
เผยแพร่,ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาดินแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชนและเกษตรกรทั่วไป ภายในจังหวัด
-
ให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพของดิน
-
ร่วมทำแผนพัฒนาการเกษตรกับหน่วยงานต่าง ๆ
-
ร่วมตรวจพิสูจน์กรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-
ให้บริการรับรองมาตรฐานสินค้า ประเภทปัจจัยการผลิตของการเกษตร
-
ร่วมวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
-
ให้บริการวิเคราะห์ดินและคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่