ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
  เดิมเป็นศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ  จัดตั้งขึ้นในปี 2509 ถึงปี 2511 หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาที่ดิน ตั้งแต่ปี 2512-2526 ต่อมามีการ
ปรับปรุงและแบ่งส่วนราชการภายในของกรมพัฒนาที่ดิน  จึงเปลี่ยนเป็นสถานีพัฒนาที่ดินน่าน  ตั้งแต่ปี 2527 ถึงปัจจุบัน
   
ทำเนียบหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
1.
 นายสมพงษ์
ถีระวงค์ ปี 2509 - 2517
2.
 นายไชยสิทธ เอนกสัมพันธ์ ปี 2518 - 2527
3.
 นายณรงค ฉัตรเท ปี 2528 - 2532
4.
 นายวิจิตร ไชยเพิ่ม ปี 2533 - 2534
5.
 นายเล็ก กุณาวงศ์ ปี 2535 - 2544
6.
 นายจารึก แทนบุญ ปี 2545 - 2546
7.
 นายสุเมธ วัฒนธรรม ปี 2547 - 2549
8.
 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ปี 2549 - 2553
9.
นายสนิท อินทะชัย ปี 2553 - 2554
10.
 นายสมควร ณ ลำปาง ปี 2554 - 2559
11.
 นายเอนก ดีพรมกุล ปี 2559 - 2561
12.
 นายนครินทร์ ชมภู ปี 2561 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 
  พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์  เพิ่มพูนผลผลิต  ฟื้นฟูและแก้ไขดินมีปัญหา  สร้างคุณค่าให้ยั่งยืน
   
สถานที่ตั้ง  
  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 10 ตำบลอ่ายนาไลย  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  ระหว่างหลักกิโลเมตรที่  112-113 ทางทิศเหนืิอของถนนยันตรกิจโกศล
พื้นที่เป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  เนื้อที่ 352 ไี้ร่ 2 งาน 89 ตารางวา ลักษณะพื้นที่เป็นแบบลอนลาด
   
   
ภารกิจ  
  มีหน้าที่ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน  อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรดิน  ฟื้นฟู  พื้นที่ดินเสื่อมโทรมและปรับปรุงบำรุงดิน  โดยสาธิตส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน  ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่
ปลอดภัยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร  และประชาชนทั่วไป โดยมีหมอดินอาสา  ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในระดับพื้นที่  
เป้าหมาย 
  ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ  การใช้ประโยชน์ดินให้เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและยั่งยืน