แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ   หน่วยนับ   แผน / ผล   รวมทั้งสิ้น   ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค. 54 )   ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค. 55 )   ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย. 55 )   ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 55 ) 
  ตัวชี้วัด.../กิจกรรม   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   รวม   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   รวม   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   รวม   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   รวม 
 รวมทั้งสิ้น   ไร่   แผน                 20,450              -          -     3,750   6,825 #####   6,767   2,967      141   9,875              -  
     ผล                        -                -          -          -          -          -          -          -          -          -                -  
   ราย   แผน                   9,000        -        350      500      850   1,000   1,000   1,500   3,500   1,500   1,500   1,650   4,650              -  
     ผล                   3,239      192      414        -        606   1,479   1,154        -     2,633        -          -          -          -                -  
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม                            -                -                -                -                -  
 นโยบาย ข้อ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน                            -                -                -                -                -  
 แผนงาน 1 (1.4) การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ                            -                -                -                -                -  
      โครงการ 2 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน   บ่อ   แผน                     400              -            100      100      150      150        300              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
      กิจกรรมหลักที่ 2 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน   บ่อ   แผน                     400              -            100      100      150      150        300              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
            2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา   บ่อ   แผน                     400              -            100      100      150      150        300              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
            2.2 ค่าติดตามการใช้ประโยชน์และจัดทำค่าพิกัด   บ่อ   แผน                     400              -            100      100      150      150        300              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                            -                -                -                -                -  
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน                            -                -                -                -                -  
 นโยบาย ข้อ 3.3 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร                            -                -                -                -                -  
 แผนงาน 3 (3.2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร                            -                -                -                -                -  
                                       
 กิจกรรมย่อย………………………     แผน                        -                -                -                -                -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                            -                -                -                -                -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                                       
                            -                -                -                -                -  
      ผลผลิตที่ 2  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน   ราย   แผน                   9,000        350      500      850   1,000   1,000   1,500   3,500   1,500   1,500   1,650   4,650              -  
     ผล                   3,239      192      414        606   1,479   1,154     2,633              -                -  
      กิจกรรมหลักที่ 8  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ไร่   แผน                   1,900              -            850      850      500      500       50   1,050              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
   โครงการ                           5                                
            8.4 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ไร่   แผน                   1,500              -            650      650      400      400       50      850              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                  8.4.79 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน   ไร่   แผน                     500              -            250      250      100      100       50      250              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                  8.4.80 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์    ไร่   แผน                     400              -            200      200      100      100        200              -  
 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน     ผล                        -                -                -                -                -  
                  8.4.81 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น    ไร่   แผน                     400              -            100      100      100      200        300              -  
 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน     ผล                        -                -                -                -                -  
                  8.4.82 โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ไร่   แผน                     200              -            100      100      100          100              -  
 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน     ผล                        -                -                -                -                -  
            8.5 โครงการ " รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "   ไร่   แผน                     400              -            200      200      100      100        200              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                  8.5.7 โครงการ " รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน " พื้นที่ลุ่มน้ำขุนน่าน   ไร่   แผน                     400              -            200      200      100      100        200              -  
 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน     ผล                        -                -                -                -                -  
                                       
      กิจกรรมหลักที่ 9  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่   ราย   แผน                   9,000        350      500      850   1,000   1,000   1,500   3,500   1,500   1,500   1,650   4,650              -  
     ผล                   3,239      192      414        606   1,479   1,154     2,633              -                -  
            9.7 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร   ราย   แผน                   9,000        350      500      850   1,000   1,000   1,500   3,500   1,500   1,500   1,650   4,650              -  
     ผล                   3,239      192      414        606   1,479   1,154     2,633              -                -  
                9.7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์     ราย   แผน                   9,000        350      500      850   1,000   1,000   1,500   3,500   1,500   1,500   1,650   4,650              -  
     ผล                   3,239      192      414        606   1,479   1,154     2,633              -                -  
                9.7.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ   ขวด   แผน                 18,000      400   1,300   1,700   3,400   3,000   2,100   2,500   7,600   2,000   3,000   2,000   7,000              -  
     ผล                   8,200   1,200   1,000   1,500   3,700   1,500   3,000     4,500              -                -  
                                       
      กิจกรรมหลักที่ 10  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน   แห่ง   แผน                       21           2         3         5         3         3         7       13         3             3              -  
                                                                      (ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%)     ผล                        -                -                -                -                -  
      10.3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)   แห่ง   แผน                       21           2         3         5         3         3         7       13         3             3              -  
            - ดำเนินการเสร็จแล้ว (100%)   แห่ง   ผล                        -                -                -                -                -  
            - อยู่ระหว่างดำเนินการ (71-99%)   แห่ง   ผล                        -                -                -                -                -  
            - อยู่ระหว่างดำเนินการ (31-70%)   แห่ง   ผล                        -                -                -                -                -  
            - อยู่ระหว่างดำเนินการ (1-30%)   แห่ง   ผล                        -                -                -                -                -  
            - ยังไม่ดำเนินการ (0%)   แห่ง   ผล                        -                -                -                -                -  
                                       
      กิจกรรมหลักที่ 11  การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน   ราย   แผน                     850        249      150      399      251      200        451              -                -  
     ผล                       99           99       99              -                -                -  
      11.4 อบรมหมอดิน   ราย   แผน                     850        249      150      399      251      200        451              -                -  
     ผล                       99           99       99              -                -                -  
            11.4.1 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน   ราย   แผน                     751        150      150      300      251      200        451              -                -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
            11.4.2 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล   ราย   แผน                       99         99         99              -                -                -  
     ผล                       99           99       99              -                -                -  
      11.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน     แผน                         1             1         1              -                -                -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                                       
      กิจกรรมหลักที่ 12  การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่   ราย   แผน                         1             1         1              -                -                -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
      12.3 สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้   แห่ง   แผน                         1             1         1              -                -                -  
     ผล                                   
           12.3.1 ปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สถาบันอีวศึกษา (ต่อยอด)   แห่ง   แผน                         1             1         1              -                -                -  
     ผล                                   
       12.5 ติดตามประสานงานและประเมินผลร่วมกับ ส.ป.ก     แผน                         1              -               1         1              -                -  
     ผล                                   
                            -                -                -                -                -  
                                       
      ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา   ไร่   แผน                 20,450              -          -     3,750   6,825 #####   6,767   2,967      141   9,875              -  
     ผล                        -                -          -          -          -          -          -          -          -          -                -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                                       
      กิจกรรมหลักที่ 14  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน   ไร่   แผน                 17,600              -       3,750   6,150   9,900   5,050   2,600       50   7,700              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
      14.3 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก   กล้า   แผน            6,300,000              -     ##### ##### ##### ##### #####   #####              -  
     ผล            1,000,000              -     #####   #####              -                -  
   ไร่   แผน                 15,750              -       3,750   5,750   9,500   4,250   2,000     6,250              -  
     ผล                 -                -                -                -  
              14.3.1  หญ้าแฝกเพื่อปลูก   กล้า   แผน            4,000,000              -     ##### ##### ##### ##### #####   #####              -  
     ผล            1,000,000              -     #####   #####              -                -  
   ไร่   แผน                 10,000              -       2,500   3,750   6,250   2,500   1,250     3,750              -  
     ผล                 -       2,500     2,500              -                -  
                   1)  ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก   กล้า   แผน            4,000,000              -     ##### ##### ##### ##### #####   #####              -  
     ผล            1,000,000              -     #####   #####              -                -  
                   2)  ปลูก   กล้า   แผน            4,000,000              -                -     ##### ##### ##### #####     #####
     ผล                        -                -                -                -                -  
   ไร่   แผน                 10,000              -                -       3,000   3,750   6,750   3,250       3,250
     ผล                        -                -                -                -                -  
              14.3.2  หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย   กล้า   แผน            2,300,000              -     ##### ##### ##### ##### #####   #####              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
   ไร่   แผน                   5,750              -       1,250   2,000   3,250   1,750      750     2,500              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                   1)  ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย   กล้า   แผน            2,300,000              -     ##### ##### ##### ##### #####   #####              -  
     ผล               800,000              -     #####   #####              -                -  
                   2)  แจกจ่าย   กล้า   แผน            2,300,000              -                -     ##### ##### ##### ##### #####   #####
     ผล                        -                -                -                -                -  
   ไร่   แผน                   5,750              -                -       1,750   2,000   3,750   1,250      750     2,000
     ผล                        -                -                -                -                -  
       14.4 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง   ไร่   แผน                     200              -             50       50      150          150              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
             14.4.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน                                       
                     1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน  เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำกึ๋น อ.นาหมื่น จ.น่าน   ไร่   แผน                   1,548              -           48      100      148      500      500      400   1,400              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
             14.4.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง                                       
                     1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านน้ำฮาว       อ.ท่าวังผา จ.น่าน                                       
                        - ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักฒดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง   ไร่   แผน                     200              -             50       50      100       50        150              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
       14.5 โครงการขยายผลโครงการหลวง   ไร่   แผน                     750              -            150      150      300      150      150      600              -  
                  ผล                        -                -                -                -                -  
              14.5.4 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ                                       
                      1. โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน อ.เมือง จ.น่าน   ไร่   แผน                     250              -             50       50      100       50       50      200              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                      2. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน   ไร่   แผน                     250              -             50       50      100       50       50      200              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                      3. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง อ.นาหมื่น จ.น่าน   ไร่   แผน                     250              -             50       50      100       50       50      200              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
       14.6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง                                       
 ระยะ 3 ปี ( 2553- 2555 ) บ้านสะไลหลวง ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน                                       
             14.6.1 สาธิตการทำการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ   ไร่   แผน                       18              -             10       10         8             8              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
        14.8 การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย   ไร่   แผน                     900              -            200      200      350      300       50      700              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
             14.8.1 อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม   ไร่   แผน                     600              -            150      150      200      200       50      450              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                    1. บ้านวังไผ่ ม.8 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน   ไร่   แผน                     300              -             75       75      100      100       25      225              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                    2. บ้านศรีบุญเรือง ม.2 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน   ไร่   แผน                     300              -             75       75      100      100       25      225              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
            14.8.2 อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน                            -                -                -                -                -  
                    1. บ้านนาเลา ม.3 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน   ไร่   แผน                     300              -             50       50      150      100        250              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                                       
      กิจกรรมหลักที่ 15  ปรับปรุงคุณภาพดิน   ไร่   แผน                   1,900              -            500      500   1,400       1,400              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
             15.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด   ไร่   แผน                   1,900              -            500      500   1,400       1,400              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                  15.5.3 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ครั้งที่ 1   ไร่   แผน                   1,000              -            500      500      500          500              -  
     ผล                        -                -                -                -                -  
                          ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ครั้งที่ 2   ไร่   แผน                     900              -                -        900          900              -  
     ผล                        -                -                -                -                -