ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ   หน่วย   แผน /   รวมทั้งสิ้น   ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค. 54 )   ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค. 55 )   ไตรมาส 3 ( เม.ย. - มิ.ย. 55 )   ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 55 ) 
  ตัวชี้วัด.../กิจกรรม   นับ   ผล   [1]+[2]+[3]+[4]   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   รวม   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   รวม   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   รวม   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   รวม 
               [1]         [2]         [3]         [4] 
 รวมทั้งสิ้น   ไร่   แผน               20,450             -            -           3,750         6,825       10,575         6,767         2,967            141         9,875                    -  
     ผล                1,430             -            -                -              775            775            655              -                -              655                    -  
   ราย   แผน                9,000        -        350      500     850     1,000         1,000         1,500         3,500         1,500         1,500         1,650         4,650                    -  
     ผล                6,920      192      414        -       606     1,479         1,154         2,149         4,782         1,532              -                -           1,532                    -  
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม                         -               -                      -                      -                      -  
 นโยบาย ข้อ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน                         -               -                      -                      -                      -  
 แผนงาน 1 (1.4) การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ                         -               -                      -                      -                      -  
      โครงการ 2 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน                                       
      กิจกรรมหลักที่ 2 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน   บ่อ   แผน                   400             -                  100            100            150            150              300                    -  
     ผล                     42             -                   17             17             25                 25                    -  
            2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา   บ่อ   แผน                   400             -                  100            100            150            150              300                    -  
     ผล                     42             -                   17             17             25                 25                    -  
            2.2 ค่าติดตามการใช้ประโยชน์และจัดทำค่าพิกัด   บ่อ   แผน                   400             -                  100            100            150            150              300                    -  
     ผล                     25             -                      -               25                 25                    -  
                         -               -                      -                      -                      -  
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน                         -               -                      -                      -                      -  
 นโยบาย ข้อ 3.3 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร                         -               -                      -                      -                      -  
 แผนงาน 3 (3.2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร                         -               -                      -                      -                      -  
                                       
 กิจกรรมย่อย………………………     แผน                     -               -                      -                      -                      -  
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
                         -               -                      -                      -                      -  
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
                                       
                         -               -                      -                      -                      -  
      ผลผลิตที่ 2  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน   ราย   แผน                9,000        350      500     850     1,000         1,000         1,500         3,500         1,500         1,500         1,650         4,650                    -  
     ผล                6,920      192      414       606     1,479         1,154         2,149         4,782         1,532             1,532                    -  
      กิจกรรมหลักที่ 8  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ไร่   แผน                1,900             -                 850           850            500            500             50         1,050                    -  
     ผล                1,300             -                 850           850            450                450                    -  
   โครงการ                                5                                
            8.4 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ไร่   แผน                1,500             -                  650            650            400            400             50           850                    -  
     ผล                1,000             -                  650            650            350                350                    -  
                  8.4.79 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน   ไร่   แผน                   500             -                  250            250            100            100             50            250                    -  
     ผล                   350             -                  250            250            100                100                    -  
                  8.4.80 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์    ไร่   แผน                   400             -                  200            200            100            100              200                    -  
 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน     ผล                   300             -                  200            200            100                100                    -  
                  8.4.81 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น    ไร่   แผน                   400             -                  100            100            100            200              300                    -  
 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน     ผล                   200             -                  100            100            100                100                    -  
                  8.4.82 โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   ไร่   แผน                   200             -                  100            100            100                100                    -  
 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน     ผล                   150             -                  100            100             50                 50                    -  
            8.5 โครงการ " รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน "   ไร่   แผน                   400             -                  200            200            100            100              200                    -  
     ผล                   300             -                  200            200            100                100                    -  
                  8.5.7 โครงการ " รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน " พื้นที่ลุ่มน้ำขุนน่าน   ไร่   แผน                   400             -                  200            200            100            100              200                    -  
 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน     ผล                   300             -                  200            200            100                100                    -  
                                       
      กิจกรรมหลักที่ 9  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่   ราย   แผน                9,000        350      500     850     1,000         1,000         1,500         3,500         1,500         1,500         1,650         4,650                    -  
     ผล                6,920      192      414       606     1,479         1,154         2,149         4,782         1,532             1,532                    -  
            9.7 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร   ราย   แผน                9,000        350      500     850     1,000         1,000         1,500         3,500         1,500         1,500         1,650         4,650                    -  
     ผล                6,920      192      414       606     1,479         1,154         2,149         4,782         1,532             1,532                    -  
                9.7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์     ราย   แผน                9,000        350      500     850     1,000         1,000         1,500         3,500         1,500         1,500         1,650         4,650                    -  
     ผล                6,920      192      414       606     1,479         1,154         2,149         4,782         1,532             1,532                    -  
                9.7.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ   ขวด   แผน              18,000      400    1,300    1,700   3,400     3,000         2,100         2,500         7,600         2,000         3,000         2,000         7,000                    -  
     ผล               14,200    1,200    1,000    1,500   3,700     1,500         3,000         4,000         8,500         2,000             2,000                    -  
                                       
      กิจกรรมหลักที่ 10  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน   แห่ง   แผน                     21           2         3         5           3               3             10             16                    -                      -  
                                                                      (ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%)     ผล                     21             -                   21             21                    -                      -  
      10.3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)   แห่ง   แผน                     21           2         3         5           3               3             10             16                    -                      -  
            - ดำเนินการเสร็จแล้ว (100%)   แห่ง   ผล                     -               -                      -                      -                      -  
            - อยู่ระหว่างดำเนินการ (71-99%)   แห่ง   ผล                     21             -                      -               21                 21                    -  
            - อยู่ระหว่างดำเนินการ (31-70%)   แห่ง   ผล                     21             -                   21             21                    -                      -  
            - อยู่ระหว่างดำเนินการ (1-30%)   แห่ง   ผล                     -               -                      -                      -                      -  
            - ยังไม่ดำเนินการ (0%)   แห่ง   ผล                     -               -                      -                      -                      -  
                                       
      กิจกรรมหลักที่ 11  การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน   ราย   แผน                   850        249      150     399       251            200              451                    -                      -  
     ผล                   499           99       99                    -              400                400                    -  
      11.4 อบรมหมอดิน   ราย   แผน                   850        249      150     399       251            200              451                    -                      -  
     ผล                   499            99       99                    -              400                400                    -  
            11.4.1 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน   ราย   แผน                   751        150      150     300       251            200              451                    -                      -  
     ผล                   400             -                      -              400                400                    -  
            11.4.2 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล   ราย   แผน                     99          99         99                    -                      -                      -  
     ผล                     99            99       99                    -                      -                      -  
      11.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน     แผน                      1             1         1                    -                      -                      -  
     ผล                      1             -                      -                 1                   1                    -  
                                       
      กิจกรรมหลักที่ 12  การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่   ราย   แผน                      1             1         1                    -                      -                      -  
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
      12.3 สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้   แห่ง   แผน                      1             1         1                    -                      -                      -  
     ผล                                   
           12.3.1 ปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สถาบันอีวศึกษา (ต่อยอด)   แห่ง   แผน                      1             1         1                    -                      -                      -  
     ผล                                   
       12.5 ติดตามประสานงานและประเมินผลร่วมกับ ส.ป.ก     แผน                      1             -                     1               1                    -                      -  
     ผล                                   
                         -               -                      -                      -                      -  
      ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา   ไร่   แผน               20,450             -            -           3,750         6,825       10,575         6,767         2,967            141         9,875                    -  
     ผล                1,430             -            -                -              775            775            655              -                -              655                    -  
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
                                       
      กิจกรรมหลักที่ 14  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน   ไร่   แผน               17,600             -             3,750         6,150         9,900         5,050         2,600             50         7,700                    -  
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
      14.3 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก   กล้า   แผน          6,300,000             -       1,500,000   2,300,000   3,800,000   1,700,000     800,000     2,500,000                    -  
     ผล          5,342,500             -       1,800,000   2,240,000   4,040,000   1,302,500       1,302,500                    -  
   ไร่   แผน               15,750             -                      -             4,750         5,750       10,500         4,500         750           5,250
     ผล                -                      -                      -                      -  
              14.3.1  หญ้าแฝกเพื่อปลูก   กล้า   แผน          4,000,000             -       1,000,000   1,500,000   2,500,000   1,000,000      500,000     1,500,000                    -  
     ผล          3,342,500             -       1,000,000   1,740,000   2,740,000      602,500          602,500                    -  
   ไร่   แผน               10,000             -                      -             3,000         3,750         6,750         3,250             3,250
     ผล                -                      -                      -                      -  
                   1)  ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก   กล้า   แผน          4,000,000             -       1,000,000   1,500,000   2,500,000   1,000,000      500,000     1,500,000                    -  
     ผล          3,342,500             -       1,000,000   1,740,000   2,740,000      602,500          602,500                    -  
                   2)  ปลูก   กล้า   แผน          4,000,000             -                      -       1,200,000   1,500,000   2,700,000   1,300,000       1,300,000
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
   ไร่   แผน               10,000             -                      -             3,000         3,750         6,750         3,250             3,250
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
              14.3.2  หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย   กล้า   แผน          2,300,000             -          500,000     800,000   1,300,000      700,000      300,000     1,000,000                    -  
     ผล          2,000,000             -          800,000      500,000   1,300,000      700,000          700,000                    -  
   ไร่   แผน                5,750             -                      -             1,750         2,000         3,750         1,250         750           2,000
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
                   1)  ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย   กล้า   แผน          2,300,000             -          500,000     800,000   1,300,000      700,000      300,000     1,000,000                    -  
     ผล          2,000,000             -          800,000      500,000   1,300,000      700,000          700,000                    -  
                   2)  แจกจ่าย   กล้า   แผน          2,300,000             -                      -          700,000     800,000   1,500,000      500,000   300,000       800,000
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
   ไร่   แผน                5,750             -                      -             1,750         2,000         3,750         1,250         750           2,000
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
       14.4 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง   ไร่   แผน                   200             -                   50             50            100             50              150                    -  
     ผล                   150             -                   50             50            100                100                    -  
             14.4.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน                                       
                     1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน     ไร่   แผน                1,548             -                 48            100           148            500            500            400         1,400                    -  
 เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำกึ๋น อ.นาหมื่น จ.น่าน     ผล                   600             -                  150            150            450                450                    -  
             14.4.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง                                       
                     1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านน้ำฮาว       อ.ท่าวังผา จ.น่าน                                       
                        - ก่อสร้างและควบคุมการจัดทำระบบอนุรักฒดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง   ไร่   แผน                   200             -                   50             50            100             50              150                    -  
     ผล                   150             -                   50             50            100                100                    -  
       14.5 โครงการขยายผลโครงการหลวง   ไร่   แผน                   750             -                  150            150            300            150            150            600                    -  
                  ผล                -                      -              250                250                    -  
              14.5.4 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ                                       
                      1. โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน อ.เมือง จ.น่าน   ไร่   แผน                   250             -                   50             50            100             50             50            200                    -  
     ผล                   100             -                      -              100                100                    -  
                      2. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแป่ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน   ไร่   แผน                   250             -                   50             50            100             50             50            200                    -  
     ผล                     50             -                      -               50                 50                    -  
                      3. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง อ.นาหมื่น จ.น่าน   ไร่   แผน                   250             -                   50             50            100             50             50            200                    -  
     ผล                   100             -                      -              100                100                    -  
       14.6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง                                       
 ระยะ 3 ปี ( 2553- 2555 ) บ้านสะไลหลวง ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน                                       
             14.6.1 สาธิตการทำการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ   ไร่   แผน                    18             -                      -               18                 18                    -  
     ผล                     -               -                      -                      -                      -  
        14.8 การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย   ไร่   แผน                   900             -                  200            200