พัฒนาเกษตรกร โครงการพระราชดำริ
โครงการปิดทองหลังพระ
โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์
โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่
โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำขุนน่าน
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ สบขุ่น
โครงการสาธิตทดสอบการผลิตข้าวอินทรีย์
โครงการภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ
โครงการอบรมหมอดินอาสา  
ทัศนศึกษา สถานีพัฒนาที่ดินน่าน การประชาสัมพันธ์
ทัศนศึกษา ปี 2550

ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
ทัศนศึกษา ปี 2551
จัดนิทรรศการวันอาหารโลก
ทัศนศึกษา ปี 2552
งานกาชาดประจำจังหวัดน่าน
ทัศนศึกษา ปี 2553
งานวันสถาปนากรม
ทัศนศึกษา ปี 2554    
ทัศนศึกษา ปี 2555
       
 
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศษฐกิจพอเพียง
    กิจกรรม 5ส
   
ภาพถ่ายมุมสูง ของบางพื้นที่ในจังหวัดน่าน