ปุ๋ยชีวภาพ พด.12

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธ์

 • จุลินทรีย์ที่อยู่อย่างอิสระในดิน สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแอมโมเนียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ Azotobacter chroococcum

 • จุลินทรีย์ที่สามารถผลิตกรดอินทรีย์ปลดปล่อยออกมาละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟต ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดใช้ได้
 • จุลินทรีย์ที่ปลดปล่อยกรดอินทรีย์ช่วยละลายแร่ธาตุที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบ ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ Bacillus megaterium
 • จุลินทรีย์ที่สร้างฮอร์โมนให้พืช ช่วยกระตุ้นการเจริญของรากและส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืช
   
   

จุดเด่นของปุ๋ยชีวภาพ พด.12

 • เพิ่มไนโตรเจน
 • เพิ่มการละลายได้ของหินฟอสเฟต 15 - 45 เปอร์เซ็นต์
 • เพิ่มการละลายได้ของโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ 10 เปอร์เซ็นต์
 • สร้างฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของราก และต้นพืช
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารของพืช
  วิธีการขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ พด.12

 วัสดุสำหรับขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ

 
1. ปุ๋ยหมัก

300 กิโลกรัม

2. รำข้าว

3 กิโลกรัม

3. ปุ๋ยชีวภาพ พด.12
100 กรัม(1ซอง)
 วิธีการขยายเชื้อ
 • ผสมปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และรำข้าวในน้ำ 1 ปี๊บ (20 ลิตร) คนให้เข้ากันนาน
 • รดสารละลายปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ลงบนกองปุ๋ยหมักและคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปรับความชื้นให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยตรวจสอบความชื้นด้วยการกำปุ๋ยหมักเป็นก้อนและไม่มีน้ำไหลออกมา เมื่อคลายมือออกปุ๋ยหมักยังคงสภาพเป็นก้อนอยู่ได้
 • ์ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความสูง 50 เซนติเมตร และใช้วัสดุคลุมกองปุ๋ยเพื่อรักษาความชื้น
 • กองปุ๋ยหมักไว้ในที่ร่มเป็นระยะเวลา 4 วัน แล้วจึงนำไปใช้

อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อปุ๋ยชีวภาพ พด.12

อัตราการใช้
 • ข้าว : ใช้ 300 กิโลกรัมต่อไร่
 • พืชไร่ พืชผัก หญ้าอาหารสัตว์ : ใช้ 300 กิโลกรัมต่อไร่
 • ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น : ใช้ 3 - 5 กิโลกรัมต่อต้น
 วิธีการใช้
 • ข้าว : หว่านให้ทั่วพื้นที่ช่วงเตรียมดินปลูก
 • พืชไร่ พืชผัก หรือหญ้าอาหารสัตว์ : ใส่ระหว่างแถวตามแนวปลูกพืช แล้วคลุกเคล้ากับดิน
 • ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น
เตรียมหลุมปลูก
 • ใส่โดยคลุกเคล้ากับดิน รองไว้ก้นหลุม
พืชที่เจริญแล้ว
 • ใส่รอบทรงพุ่มหรือหว่านให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่ม

ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ

 • ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 25 - 30 เปอร์เซ็นต์
 • เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอรสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย
 • ช่วยสร้างความสมดุลของธาตุอาหารพืชในพิน ทำให้รากพืชดูดใช้ได้ดีขึ้น
 • ใช้ปริมาณน้อย ราคาถูก ลดต้นทุน และช่วยเพิ่มผลผลิตพืช

คำแนะนำ

 • ควรปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์
 • หลีกเลี่ยงการเผาตอซังพืช เพราะจะทำลายจุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่ใส่ลงไปในดิน
 • รวมทั้งเป็นการทำลายอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นแหล่งอาหารและพลังงานของจุลินทรีย์