การใช้สารเร่ง ซุปเปอร์พด.2 ทำน้ำหมักชีวภาพ
น้ำหมักชีวภาพ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตพืชหลาย
ชนิดผลิตได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้หรือสัตว์ ซึ่งมีลักษณะสดหรืออวบน้ำ ให้เป็นของเหลวออกมาโดยเกิดจากกิจกรรม
ของจุลินทรีย์ในสภาพที่ ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ การผลิตโดยใช้สารเร่ง พด.2 1 ถุง (25 กรัม) ผลิตได้จำนวน 50 ลิตร
 
อัตราส่วน สูตรปลาหรือหอยเชอรี่
1.ปลาหรือหอยเชอรี่
2. กากน้ำตาล
3. ผลไม้
4. น้ำ
5. สารเร่งซุปเปอร์พด.2
30 กิโลกรัม
10 กิโลกรัม
10 กิโลกรัม
10 กิโลกรัม
1 ซอง
    วิธีการทำ
  1.นำสารเร่ง ซุปเปอร์พด.2 จำนวน 2 ซอง ผสมน้ำ 10-15 ลิตร
คนให้เข้ากันนาน 5 นาที
  2.ผสมวัสดุพืชหรือสัตว์ (สับให้ละเอียดก่อนหมัก)กากน้ำตาล ลงในถัง
หมัก ขนาด 120 ลิตร แล้วเทสารละลาย พด.2 ในข้อ 1 ผสมในถังหมัก
  3. คุลกเคล้าหรือคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง แล้วตั้งในที่ร่ม
  4. กรณีทำน้ำหมักชีวภาพจากปลาหรือหอยเชอรี่ให้คนหรือกวน ทุก 7 วัน
เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  5. ปิดฝาไม่ต้องสนิท หมักไว้ 21 วัน
 
อัตราส่วน สูตรผักหรือผลไม้
1.ผักหรือผลไม้
2.กากน้ำตาล
3.น้ำ
4.สารเร่งซุปเปอร์พด.2
40 กิโลกรัม
10 กิโลกรัม
10 ลิตร
1 ซอง
    วิธีการทำ  1. นำสารเร่ง ซุปเปอร์พด.2 จำนวน 2 ซอง ผสมน้ำ
10-15 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที
  2. ผสมวัสดุพืชหรือสัตว์(สับให้ละเอียดก่อนหมัก)กากน้ำตาล
ลงในถังหมักขนาด 100 ลิตร แล้วเทสารละลายซุปเปอร์พด.2 ในข้อ 1
ผสมในถังหมัก
  3. คุลกเคล้าหรือคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง แล้วตั้งในที่ร่ม
  4. กรณีทำน้ำหมักชีวภาพจากปลาหรือหอยเชอรี่ให้คนหรือกวน
ทุก 7 วัน เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  5. ปิดฝาไม่ต้องสนิท
อัตราและวิธีการใช้
ผสมน้ำหมักชีวภาพ 1 ส่วนกับน้ำ 500 ส่วน หรือ 4 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบและลำต้น หรือรดลงดิน 10 วันต่อครั้ง    
ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพ
เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช เร่งการขยายตัวของใบ และการยืดตัวของลำต้น เร่งการงอกของเมล็ดให้ดีขึ้น เร่งให้ออกดอกและติดผลดีขึ้น