การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
  สารเร่งซุปเปอร์ พด.3  เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน โดยมีความสามารถป้องกันหรือยับยั้ง
การเจริญของเชื้อโรคพืชที่ทำให้เกิดอาการรากหรือโคนเน่า และแปรสภาพแร่ธาตุในดินบางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่
เชื้อไตรโคเดอร์ม่า(Trichoderma sp.) และ บาซิลลัส (Bacillus sp.)
  จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช หมายถึง  จุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคพืช สามารถทำลายและยับยั้ง
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคพืชได้โดยวิธีการแข่งขันการใช้อาหารเพื่อการเจริญได้ดีกว่าเชื้อโรคพืช หรือการเข้าทำลายเซลล์ของเชื้อโรคพืช
โดยตรง และหรือการสร้างสารปฏิชีวนะยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืช
แข่งขันการใช้อาหารและ
เจริญได้ดีกว่าเชื้อสาเหตุโรคพืช
เข้าทำลายเส้นใยเชื้อ
สาเหตุโรคพืช
สร้างสารปฏิชีวนะควบคุม
เชื้อสาเหตุโรคพืช
 
คุณสมบัติของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
ป้องกันและควบคุมการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่
  โรครากและโคนเน่าของไม้ผลและไม้ยืนต้น เช่น ทุเรียน ส้ม และยางพารา เป็นต้น
โรคเน่าคอดินและลำต้นเน่าของพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด ข้าวโพด พืชเส้นใยและพืชตระกูลถั่ว
โรคเน่าและเหี่ยวของพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ เช่น พริก มะเขือเทศ แตง กะหล่ำปลี เบญจมาศ และมะลิ เป็นต้น
ช่วยแปรสภาพแร่ธาตุในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
เจริญได้ดีในดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงและมีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 5.5 - 6.5
 
 
   
  วัสดุสำหรับขยายเชื้อ
 
ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม  
รำข้าว 1 กิโลกรัม
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 1 ซอง
   
  วิธีทำ
  1. ผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และรำข้าวในน้ำ 5 ลิตร คนให้เข้ากันนาน 5 นาที
2. รดสารละลายสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ลงในกองปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากันและปรับความชื้นให้ได้ 60 เปอร์เซ็นต์
3. ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความสูง 50 เซนติเมตร กองปุ๋ยหมักให้อยู่ในที่ร่มเป็นเวลา 7 วัน
   
 
   
   
  การดูแลรักษาการขยายเชื้อสารเร่งซุปเอร์ พด.3
  1. ความชื้น  :  ควบคุมความชื้นกองปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอและใช้วัสดุคลุมกองปุ๋ยหมัก เพื่อรักษาความชื้น
2. การเก็บรักษาเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  :  หลังจากขยายเชื้อเป็นเวลา 7 วัน เชื้อสารเร่ง พด.3 ในกองปุ๋ยหมักจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้น
โดยสังเกตได้จากกลุ่มของสปอร์และเส้นใย ที่มีลักษณะสีเขียวเจริญอยู่ในกองปุ๋ยหมักเป็นจำนวนมาก คลุกเคล้าให้เข้ากัน และนำไปเก็บไว้ในที่ร่ม
  อัตราและวิธีการใช้เชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ที่ขยายในกองปุ๋ยหมัก
 
  • พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ใช้ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ระหว่างแถวก่อนหรือหลังปลูกพืช
  • ไม้ผล ไม้ยืนต้น ใช้ 3 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ตอนเตรียมหลุมปลูกโดยคลุกเคล้ากับดินใส่ไว้ในหลุม และช่วงพืชเจริญเติบโตให้หว่านทั่วบริเวณทรงพุ่ม
  • แปลงเพาะกล้า ใช้ 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตร โรยให้ทั่วแปลง
  ประโยชน์ของเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
 
  • ทำลายและยับยั้งการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน
  • ลดและควบคุมปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน
  • ทำให้ดินมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเพิ่มขึ้น
  • ทำให้รากพืชแข็งแรงและพืชเจริญเติบโตได้ดี