โครงการอบรม หลักสูตร
“การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล
หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล” ปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วย นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
นายศรีศักดิ์ ธานี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน และ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
โดยมีหมอดินอาสาประจำตำบลจังหวัดน่านจำนวน 99 ราย และหมอดินอาสาประจำตำบลจังหวัดเชียงราย จำนวน 120 ราย
เข้าร่วมฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและ นโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ อาคารฝึกอบรมสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน