วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายโสภณ  ชมชาญ 
พร้อมคณะลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนและเกษตรกร บ้านวังแข หมู่ 2ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ชี้แจงการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
รวมถึงรับฟังปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ในปี 2562 กรมพัฒนาที่ดิน มีเป้าหมายจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล จำนวน 77 ตำบล
โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน การผลิต การตลาด รวมทั้งแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน จากการพัฒนาแผนตำบลจะนำไปสู่การปฏิบัติ
และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ โดยชุมชน ที่มีหน่วยงานท้องถิ่น ภาคประชารัฐ ชุมชนในพื้นที่สนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ พึ่งตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็ง
ทั้งนี้ในปี 2563 จะเริ่มปฏิบัติลงสู่ชุมชน โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนในรูปแบบการบูรณาการทุกมิติกิจกรรม