เกษตรการส่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน   นิยม
ปลูกพืชชนิดเดียว ซ้ำซากทุกปี ใช้สารเคมีติดต่อกัน
โดยคำนึงถึงทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมลง ผลผลิต
ลดลงในขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นโอกาสเสี่ยงสูง
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานมี
การบริการจัดการดินพืชน้ำ โดยใช้แนวทางของกรม
พัฒนาที่ดิน จะช่วยให้ทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟู
ผลผลิตมีคุณภาพ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้
การจัดทำ   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร
ทั่วไป เพื่อนำไปทำในพื้นที่ของตนเอง
 
 
 

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

        2. เพื่อเป็นแหล่งสาธิต ศึกษา ดูงาน และ
เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินของเกษตรกร ในพื้นที่

        3. เพื่อเป็น Node (เครือข่าย) ให้โครงการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของ สป.กษ

 
 
 
     
 
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน

ที่

พื้นที่ดำเนินการ

ชื่อหมอดินอาสา

พื้นที่ (ไร่)

รูปแบบ

1

ม.6 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน

นายยุทธ           สีเขียว

9

เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ลุ่ม

2

ม.6 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน

นายหลุด          ติสระ

5

การจัดการไม้ผลบนพื้นที่สูง

3

ม.6 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน

นายอำนวย      สารเถื่อนแก้ว

10

เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ลุ่ม

4

ม.4 ต.เมืองจัง กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

นายสนอง       หาดพรม

5

เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ลุ่ม

5

ม.4 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน

นายสนั่น         สถานเขื่อน

4

เกษตรผสมผสานบนพื้นที่ลุ่ม และดอน

6

ม.2 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน

นายพัลลพ       เชื้อหมอ

6

การจัดการพื้นที่เพื่อปลูกส้มเขียวหวาน

7

ม.1 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

นายบุญเรือง    อินปา

5

การปลูกไม้ผลบนพื้นที่ลาดชัน

8

ม.5 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน

นายปั๋น            ปาละ

5

การปลูกไม้ผลบนพื้นที่ลาดชัน และปลูกพืชระบบปลอดภัยจากสารพิษ

9

ม.3 ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

นายใจ๋              ปรารมภ์

4

การเกษตรแบบผสมผสาน

10

ม.3 ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง

จ.น่าน

นายสายัณห์     เทพสุคนธ์

5

การเกษตรแบบผสมผสาน

11

ม.4 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

นายทอน          เทพจันตา

5

การปลูกไม้ผลบนพื้นที่ลาดชัน

12

ม.12 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ

จ.น่าน

นายสุรชัย         กันทา

12

ทฤษฎีใหม่บนพื้นที่สูง

13

ม.4 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

นายเหรียญ      คำแคว่น

3

การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง

14

ม.1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

ส.อ.ถนอม        ธิบดี

5

การจัดการพื้นที่

ปลูกมะนาวบนพื้นที่ดอน

15

ม.5 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

นายทิพย์           ขัติเนตร

4

การเกษตรแบบผสมผสาน

 

รวม 15 แห่ง

 

87