Hot Link

 

Mobile Application

 
 
 
 
   
     
  วันที่ 2 เมษายน 2561
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม
     
  วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานแพร่ นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วยนายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 รอบที่ 1 โดยมีนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15,16 พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯจ.แพร่ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯดังกล่าว Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม
   
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ในพื้นที่โครงการเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีนายอำเภอสูงเม่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีนายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีนักเรียน เกษตรกร หมอดินอาสา เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม
     
  วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.09 น.สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ และหน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดแพร่ จัดงานพิธีมอบปุ๋ยดาวเรืองมหามงคล ตามรอยพ่อ ณ บริเวรกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีเกษตรกรและจิตอาสาเข้าร่วมงานจำนวน 1,500 คน Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม
     
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุดารัตน์ สุรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศิวรุฒ หล้าคำมี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดิน การจัดการดินเพื่อการเกษตร สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และการทำปุ๋ยหมักด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ต่อไป Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม
     
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดแพร่ (Zoning by Agri-Map) ได้จัดประชุมมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดแพร่ ปี 2561 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม
     
  วันที่ 17 มกราคม 2561 นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่แปลงโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านแดนชล ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง และพื้นที่โรงเรียนวัดพระปริยัติธรรม วัดเชตวันวิทยา ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม
     
 

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมงานรณรงค์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เทศบาลตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ภายในงานมีการแถลงแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การสาธิตการดับไฟป่า การสาธิตการไถกลบตอซัง การสาธิตการอัดฟางข้าว โดยมีเกษตรกร จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ จำนวน 300 ราย Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม

   
  วันที่ 9 มกราคม 2561
นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ พร้อมด้วย นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการปลูกหญ้าแฝกรอบสระน้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จำนวน 30,000 กล้า และเก็บตัวอย่างชั้นดิน เพื่อนำไปวิเคราะห์ เก็บฐานข้อมูลดิน ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านแดนชล ม.9 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม
     
  วันที่ 9 มกราคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมกันจัดงานทำบุญ เลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ และเป็นการเริ่มต้นการทำงานในปี พ.ศ. 2561 ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม
     
วันที่ 18 มกราคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ได้จัดฝึกอบรม "โครงการอบรมหมอดินน้อยของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561" (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   

วันที่ 14 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2560 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561" (รายละเอียดเพิ่มเติม)

   
วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2560 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561" (รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
 
ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (รายละเอียดเพิ่มเติม) <2 มีนาคม 2561>
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ความยาว 1,000 เมตร บ้านร้องกวาง หมู่ 7 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (รายละเอียดเพิ่มเติม) <21 พฤศจิกายน 2560>
   

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 4,650 เมตร บ้านแม่ยางเปี้ยว หมู่ 3 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (รายละเอียดเพิ่มเติม) <15 พฤศจิกายน 2560>

   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 150,000 ลบ.ม. บ้านหางนา หมู่ 7 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (รายละเอียดเพิ่มเติม) <31 ตุลาคม 2560>
   
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. พื้นที่ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 41 บ่อ (รายละเอียดเพิ่มเติม) <31 ตุลาคม 2560>
 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม) <4 ตุลาคม 2560>

   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ดาวน์โหลดข้อมูล กลุ่มชุดดิน

ข้อมูลกลุ่มชุดดิน คลิก Click

   
 
 
Download
 
Contact Us
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถานีพัฒนาที่ดินแพร่

 
 
Click ดูจดหมายข่าวทั้งหมด