Hot Link

 

Mobile Application

 
 
 
 
  วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เป็นประธานเปิดงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ”
ปีงบประมาณ 2560 ณ หนองบัวลอย บ้านท่าบัวลอย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ โดยมี นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ นายอำเภอเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน หมอดินอาสา เข้าร่วมโครงการ Click ดูรูปภาพเพิ่มเติม
     
  วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดย นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ สุรินทร์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ร่วมงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
Field Day ณ ศูนย์ ศพก. อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีเกษตรกรและหมอดินอาสา พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 ราย โดยให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและบริการปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดย นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่
มอบหมายให้ นางสาววิไลลักษณ์ แก้วรินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิต Field Day ณ ศูนย์ ศพก.ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีเกษตรกรและหมอดินอาสา พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 ราย โดยให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและบริการปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ โดย นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ มอบหมายให้นายอุทัย ชัยประสงค์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และน.ส.นันทิดา สุรีย์ นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ แจกปัจจัยการผลิต และถ่ายความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)
มีเกษตรกรร่วมงาน 200 ราย ณ ศพก.อ.เด่นชัย จ.แพร่
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ โดย นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ มอบหมายให้นางสาววิไลลักษณ์ แก้วรินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมจัดนิทรรศการ แจกปัจจัยการผลิตและถ่ายความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อ
เพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) มีเกษตรกรร่วมงาน 200 ราย
ณ ศพก.อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
นางจิรพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่สานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมตรวจงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ บ.ทุ่งศรี
ม.5 ต.ทึ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และขุดรอบสระเก็บน้ำ บ.แม่ทรายใต้ ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560
นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ และนางสาวสุดารัตน์ สุรินทร์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560
นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และติดตามงานในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศุนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง และอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ดาวน์โหลดข้อมูล กลุ่มชุดดิน

ข้อมูลกลุ่มชุดดิน คลิก Click

   
 
 
Download
 
Contact Us
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถานีพัีฒนาที่ดินแพร่