Hot Link

 

Mobile Application

 
 
 
 
  วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดย นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ สุรินทร์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ร่วมงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
Field Day ณ ศูนย์ ศพก. อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีเกษตรกรและหมอดินอาสา พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 ราย โดยให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและบริการปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดย นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่
มอบหมายให้ นางสาววิไลลักษณ์ แก้วรินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมงานวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิต Field Day ณ ศูนย์ ศพก.ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีเกษตรกรและหมอดินอาสา พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 ราย โดยให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและบริการปัจจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ โดย นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ มอบหมายให้นายอุทัย ชัยประสงค์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และน.ส.นันทิดา สุรีย์ นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ แจกปัจจัยการผลิต และถ่ายความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)
มีเกษตรกรร่วมงาน 200 ราย ณ ศพก.อ.เด่นชัย จ.แพร่
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ โดย นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ มอบหมายให้นางสาววิไลลักษณ์ แก้วรินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมจัดนิทรรศการ แจกปัจจัยการผลิตและถ่ายความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อ
เพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) มีเกษตรกรร่วมงาน 200 ราย
ณ ศพก.อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
นางจิรพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่สานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมตรวจงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ บ.ทุ่งศรี
ม.5 ต.ทึ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และขุดรอบสระเก็บน้ำ บ.แม่ทรายใต้ ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560
นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ และนางสาวสุดารัตน์ สุรินทร์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
  วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560
นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และติดตามงานในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ศุนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง และอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
         
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ดาวน์โหลดข้อมูล กลุ่มชุดดิน

ข้อมูลกลุ่มชุดดิน คลิก Click

   
 
 
Download
 
Contact Us
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถานีพัีฒนาที่ดินแพร่