Back
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
       
   
 

 

ประวัติสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 ตั้งอยู่บริเวณบ้านนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมือง ประมาณ11 กิโลเมตร ไปทางอำเภอแม่จันกิโลเมต ที่ 840 พื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย มีทั้งหมดประมาณ 150 ไร่ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยอินทรียวัตถุ ครอบคลุมพื้นที่ 18 อำเภอรวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ 1,678.36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,298,981 ไร่


แบบจำลองพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย


    


1.เผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดิน ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
2.สาธิตและทดสอบการอนุรักษ์ดินและน้ำ
3.บริการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
4.สาธิต และส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ
5.แนะนำ-ติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพดิน1.บริการแนะนำส่งเสริมการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของดิน
2.บริการร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ์
3.งานตามโครงการพิเศษต่างๆของกรมพัฒนาที่ดิน


หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายที่มารับตำแหน่ง
1. นายโสภณ แสงวิเชียร ตั้งแต่ พ.ศ.2511 - พ.ศ.2524
2. นายประยูร เมฆพิกุล ตั้งแต่ พ.ศ.2525 - พ.ศ.2527
3. นายอุทัย ณ เชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2527 - พ.ศ.2533
4. นายวิสุทธิ์ ตันเรืองชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2533 - พ.ศ.2543
5. นายจารึก แทนบุญ ตั้งแต่ พ.ศ.2539 - พ.ศ.2543
6. นายณรงค์ ฉัตรเท ตั้งแต่ พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545
7. นายสุรชัย หมื่นสังข์ ตั้งแต่ พ.ศ.2545 - พ.ศ.2545
8. นายสุทัศน์ เจิมปลั่ง ตั้งแต่ พ.ศ.2545 - พ.ศ.2546
9. นายจารึก แทนบุญ ตั้งแต่ พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548
10. นายนภดล ชัยกิจ ตั้งแต่ พ.ศ.2549 - พ.ศ.2556
11.นายศรีศักดิ์ ธานี  ตั้งแต่ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2557
12.นายวุฒิไกร บัตรพลวง ตั้งแต่ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559
13.นายศรีศักดิ์ ธานี ตั้งแต่ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
14.นายสนอง คำสองสี ตั้งแต่ พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

 

อัตรากำลัง
1. ข้าราชการ จำนวน 11 ราย
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 ราย
3. พนักงานราชการ จำนวน 14 ราย