วิสัยทัศน์ : พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
ประวัติหน่วยงาน
 
 

      กรมพัฒนาที่ดิน ได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2506 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในปีพุทธศักราช 2509
ได้มีการกระจายอำนาจสู่ส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน
โดยมีนายสมพงษ์  ถีระวงศ์ เป็นหัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 -2517
หลังจากนั้นได้เปลี่ยนเป็นศูนย์พัฒนาที่ดินน่าน ในปี พ.ศ. 2518-2527
โดยมีนายไชยสิทธิ์ อเนกสัมพันธ์  หัวหน้าศูนย์พัฒนาที่ดินน่าน 
หลังจากนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7  
ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2527 และทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้แต่งตั้งนายไชยสิทธิ์ อเนกสัมพันธ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
มีการก่อสร้างสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เลขที่ 95 หมู่ที่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
บนพื้นที่   พญาวัด-เขาน้อย บ้านเขาน้อย ตำบล ดู่ใต้ 34 ไร่ 32 ตารางวา และได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงาน
โดยมี ฯพณฯ ณรงค์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี 
โดยมีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมงานพัฒนาที่ดินใน 4 จังหวัด คือ น่าน เชียงราย แพร่ และพะเยา
รวมพื้นที่ประมาณ 36,240,737 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 22,650,461 ไร่

     
     
     
     
     
กลับหน้าหลัก