ประชาสัมพันธ์ เกษตรกร ประชาชน ผู้ที่สนใจ ติดต่อลงทะเบียนขอรับการกล้าหญ้าแฝกได้ฟรี !!!.

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง
อกสารวิชาการไถกลบตอชัง
รายงานเขตพัฒนาที่ดิน พะเยา
ภาพกิจกรรมเขตพัฒนาที่ดิน
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoning พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
   
 
 
 
     
👉ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ คทช.
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565
นายนครินทร์ ชมภู ผอ.สพข.7 ต้อนรับคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยนายศรีศักดิ์ ธานี ผอ.สพข.12 ในฐานะประธานคณะทำงาน ร่วมกับคณะทำงานฯ เจ้าหน้าที่สพข.7
(รายละเอียด)
   

   
👉สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน "โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำห้วยสามขา ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่จาง ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำวัง" พื้นที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
(รายละเอียด)
   

   
👉นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ สพข.7 ร่วมกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ห่มพระธาตุวัดเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
(รายละเอียด)
   

   
👉ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The expert consultation and workshop on the development and implementation of soil doctors program in Lancang-Mekong Countries" "ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมโครงการหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืน" ในภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง โครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
(รายละเอียด)
   

   
👉การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้ โครงการลดการเผาในพื้นที่เกษตรโล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยหยวกป่าโซ
(รายละเอียด)
   

   
👉เทคนิคการจัดการระบบน้ำในการปลูกและขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพ" อบรมหมอดินอาสา 4.0 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
(รายละเอียด)
   

   
👉ตรวจเยี่ยมและนิเทศน์การดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาปริมาณการใช้น้ำในนาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง
(รายละเอียด)
   

   
#สพข.7 มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด 19
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนบ้านโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ไว้ใช้ในครัวเรือน


👉สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
👉โทร 054-771588 หรือ สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่าน
  (รายละเอียด)
   

   
   

   
 
 

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ข้อปฎิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
     
     
  สรุปความรู้ของข้าราชการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
>>เนื้อหา
     
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
 

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง งานประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 92,100 ซอง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6และ 7 จำนวน 92,100 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2565
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯ จำนวน 256,400 ซอง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
     
     
     
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน