ประชาสัมพันธ์ เกษตรกร ประชาชน ผู้ที่สนใจ ติดต่อลงทะเบียนขอรับการกล้าหญ้าแฝกได้ฟรี !!!.

นายประศาสน์ สุทธารักษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
อกสารวิชาการไถกลบตอชัง
รายงานเขตพัฒนาที่ดิน พะเยา
ภาพกิจกรรมเขตพัฒนาที่ดิน
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoning พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
   
 
 
 
     
ประชาสัมพันธ์ เกษตรกร ประชาชน ผู้ที่สนใจ ติดต่อลงทะเบียนขอรับการกล้าหญ้าแฝกได้ฟรี !!!

#สถานที่ติดต่อด้วยตนเอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จ.น่าน ทางขึ้นวัดพระธาตุเขาน้อย หรือ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดใกล้บ้านท่าน

#เบอร์โทรติดต่อ 054-771-588 ต่อ 12 กลุ่มวิชาการ
   
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

(รายละเอียด)
   
วันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง"แนวทางการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS" ให้กับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ของสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา โดยมีกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.๗ เป็นทีมวิทยากรในการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

(รายละเอียด)
   
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจง "แนวทางการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS" ให้กับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ของสถานีพัฒนาที่ดินแพร่

(รายละเอียด)
   
วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจง "แนวทางการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS" ของสถานีพัฒนาที่ดินน่าน

(รายละเอียด)
   
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.7 พร้อมด้วยนายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน และผอ.กลุ่ม ข้าราชการจากสพด.น่าน เข้าประชุมการจัดทำโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการดินและที่ดิน ปี 2565 และ ร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อ.เมือง จ.น่าน

(รายละเอียด)
   
 
 

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจัดจ้างพนักงานราชการ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และข้อปฎิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

1. ข้อปฎิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังฯ
2. รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ
3. รายชื่อ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4. รายชื่อ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(1อัตรา) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (4 อัตรา)
>>รายละเอียด<<
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2562
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
     
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
 

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศเชิญชวน งานซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 1,150 ตัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 1,150 ตัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศเชิญชวน งานจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุุภัณฑ์เก่าชำรุด
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่องประกาศเชิญชวน งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตันฯ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     

     
  เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดินเพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564
(รายละเอียด)


  เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค : เส้นทางสู่ความมั่นคงทางอาหาร
(รายละเอียด)


  เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
(รายละเอียด)


 

เรื่อง การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
(รายละเอียด)

  เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในภูมิภาค
(รายละเอียด)


  เรื่อง “การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดิน”
(รายละเอียด)


  เรื่อง “การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค: เครือข่าย นโยบาย กลยุทธ์และสถาบัน”และโครงการ WOCAT SLM (QA&QT),QM
(รายละเอียด)


  เรื่อง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562
(รายละเอียด)


  เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการโครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(รายละเอียด)


  เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564
(รายละเอียด)


     
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน