ประชาสัมพันธ์ เกษตรกร ประชาชน ผู้ที่สนใจ ติดต่อลงทะเบียนขอรับการกล้าหญ้าแฝกได้ฟรี !!!.

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
อกสารวิชาการไถกลบตอชัง
รายงานเขตพัฒนาที่ดิน พะเยา
ภาพกิจกรรมเขตพัฒนาที่ดิน
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoning พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
   
 
 
 
     
   
วันพฤหัสบ​ดี​ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 พร้อมด้วย นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย​ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงการดำเนินงานของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองอินทรีย์ ณ บ้านไร่องุ่นสุขใจ ถนน เด่นห้า - ดงมะดะ ตำบล จอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว เชียงราย
(รายละเอียด)
   
วันพฤหัสบ​ดี​ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 พร้อมด้วย นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย​ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล​เบื้องต้น ร่วมกับเทศบาลตำบลเหล่ายงาว เกษตรกร ในการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรดิน​ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2565 : เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่งาวเขตที่​ 1 และ 2 ลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำโขงส่วนที่2​ (0209) ลุ่มน้ำหลัก แม่น้ำโขง​ (02) ณ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
(รายละเอียด)
   
วัน ศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน​ พร้อมด้วย​ นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 นายเสถียร​ ธรรมยืน​ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา​ นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย และ​ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้ประโยชน์​ดินขุด​จากการขุดลอกกว๊านพะเยา​ของกรมชลประทาน​ เพื่อให้มีพื้นที่ในการกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น
(รายละเอียด)
   
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

(รายละเอียด)
   
วันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง"แนวทางการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS" ให้กับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ของสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา โดยมีกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.๗ เป็นทีมวิทยากรในการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

(รายละเอียด)
   
   
 
 

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจัดจ้างพนักงานราชการ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และข้อปฎิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-๑๙) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

1. ข้อปฎิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังฯ
2. รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ
3. รายชื่อ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
4. รายชื่อ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(1อัตรา) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (4 อัตรา)
>>รายละเอียด<<
ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2562
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
     
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
 

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯ จำนวน 256,400 ซอง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศเรื่องงานจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 256,400 ซอง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศเรื่อง ขาดทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศเชิญชวน งานซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 1,150 ตัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 1,150 ตัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศเชิญชวน งานจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุุภัณฑ์เก่าชำรุด
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่องประกาศเชิญชวน งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตันฯ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน