วิสัยทัศน์ : พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^


นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       
       
 
 
       
    วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผอ.สพข.7
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Road map)
โดยมีนายศรัญณุพงศ์ ชัยพัฒนกุล รก.ผชช.ด้านวางระบบฯ พร้อมคณะทำงานร่วมจัดทำและปรึกษาหารือแผนกลยุทธ์เพื่อดำเนินการมิติพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 14 “ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนกลุยุทธ์(Road map) ของหน่วยงาน”
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
       

       
       
 
       
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย
นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผอ.สพข.7
นายศรีศักดิ์ ธานี ผอ.สพด.เชียงรายและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติภารกิจ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านดอยล้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอาหารกลางของนักเรียนด้านการผลิตพืช สัตว์และการปรับปรุงบำรุงดิน
วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ร่วมมือกับเครือข่ายคนรักษ์หญ้าแฝกภาคเหนือตอนบนเขต 7 ผู้นำชุม กลุ่มผู้สูงอายุ และชาวบ้าน ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกปี2560 “แปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”
 
       
       
 

     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
   
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
     
 

 
-- ยังไม่มีข่าวประกาศ --