5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดิน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม.....

นายสมควร ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
   
 
 
 
     
  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากนั้นปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
(รายละเอียด)

     
  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก และส่งมอบฝายชะลอน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีปลัดอบต.เรือง กล่าวต้อนรับ และได้มีกิจกรรมการปล่อยปลาลงสู่ลำห้วย โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีประมงน้ำจืดน่าน ณ บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
(รายละเอียด)
     

     
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561
นายสนิท อินทะชัย ผอ.กลุ่มวิชาการฯ นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวอาภิสญา รัตนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ข้าราชการเจ้าหน้าที่สพข .7 ได้รับมอบหมายจากนายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สพข.7 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประปีจำปีของชาติ พ.ศ 2561 ในการนี้ สพข.7 ได้ร่วมกับ นายเอนก ดีพรมกุล ผอ.สพด.น่าน และข้าราชการเจ้าหน้าที่สพด.น่าน ร่วมกันทำกิจกรรม พร้อมได้มีการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ต้น และร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 290 ต้น บริเวณโดยรอบสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
(รายละเอียด)

     
  วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ. ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี "55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 กรุงเทพมหานคร
(รายละเอียด)
     

     
  วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.15 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดน่าน โดยเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา "โคก หนองนา โมเดล" เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ กล่าวต้อนรับ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน ภายในงานมีการร่วมกิจกรรม สร้างกลไกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม......
(รายละเอียด)

     
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับการลงพื้นที่ของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจราชการพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 จากนั้นเวลา 14.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานเปิดฝายชะลอน้ำมีชีวิต เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน........
(รายละเอียด)
     

     
 

     
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
   
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
 

     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 70 รายการ
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
     
     
     
     
     
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน