วิสัยทัศน์ : พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^


 
 
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoning พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น.
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายฆนนาท ภู่กรณ์ ผอ.กลุ่มนิติการ, นายศิริ งามวงศ์ธรรม ผอ.กลุ่มพัสดุ, นายธนากร นาเชี่ยงใต้ วิศวกรโยธาชำนาญการ ได้มอบแนวทางและหลักการดำเนินงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร และข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดสพข.7 ในภาพรวมของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน7
ภาพข่าว
 
วันที่ 24 มกราคม 2560
นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วย นายวิชิต ขันธ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประเภทคลองส่งน้ำ ณ บ้านท่ากลอง หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ภาพข่าว
 
วันที่ 16 มกราคม 2560
นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผอ.สพข.7 มอบหมายให้นายชาคริต อินนะระ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมปรับแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ณ ห้องประชุมดอยคำ มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพข่าว
 
วันที่ 15 มกราคม 2560
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ลงตรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการพื้นที่สูง ในพื้นที่บ้านปากห้วยอ้อย หมู่ 5 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ภาพข่าว
 
วันที่ 14 มกราคม 2560
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินน่านพร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ลงตรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการพื้นที่สูงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ในพื้นที่บ้านฟ้า ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง และบ้านใหม่มงคล ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ภาพข่าว
 
วันที่ 12 มกราคม 2560
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ลงตรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการพื้นที่สูงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ในพื้นที่บ้านผาแดงล่าง หมู่10 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ภาพข่าว
 
วันที่ 9-11 มกราคม 2560
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือและลงตรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการพื้นที่สูงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ภาพข่าว
   
   
   
   
 

     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน)
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับเดือน พฤศจิกายน
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับเดือน ตุลาคม
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับเดือน กันยายน
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับเดือน สิงหาคม
>>เนื้อหา
   
  ตามรอยดิน ข่าวสารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ จังหวัดน่าน ปีที่ ๑ ฉบับที่๑
>>ดาว์นโหลด
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
     
 

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 6 และ 7
--(เอกสารประกวด)--
--(รายละเอียดแนบท้าย)--

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)
--(รายละเอียดแนบท้าย)--

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)งานจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 571,500 ซอง
--(เอกสารการประกวด)--
--(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)--

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
     
 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างขยายเชื"อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 6 และ 7 จํานวน 571,500 ซอง (93.14.18.00)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง เรื่องประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร โดโลไมท์ จำนวน 2,225 ตัน พร้อมขนส่ง
--(เอกสารประกวด)--
--(รายละเอียดคุณลักษณะ)--
--(สถานที่จัดส่ง)--
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
     
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559(สขร.1)
(รายละเอียด)
   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559(สขร.1)
(รายละเอียด)
   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559(สขร.1)
(รายละเอียด)
     
     
 
     
 
     
 
รวมคลิปวิดีโอกรมพัฒนาที่ดิน