5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดิน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม.....

นายประศาสน์ สุทธารักษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
รายงานเขตพัฒนาที่ดิน พะเยา
ภาพกิจกรรมเขตพัฒนาที่ดิน
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoning พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
   
 
 
 
     
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.7 พร้อมนายศรัญญุพงศ์ ชัยวัฒนกุล ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้ประสานงานโครงการ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน DS-SLM โดยมี นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ ผชช.ด้านการปรับปรุงดินเปรี้ยว กวจ. Ms.Rosalud de la Rosa, FAO และคณะติดตาม ร่วมประชุมพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาความเสื่อมโทรมของที่ดินและการจัดที่ดินอย่างยั่งยื่น ในพื้นที่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
(รายละเอียด)

 
  วัน พุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.7 เป็นประธาน พร้อมเข้าร่วมประชุมเรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 พลางก่อน โดยมี ผชช. / ผอ.กลุ่ม / ฝ่าย /ผอ.สพด.น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องสพข.7 เข้าร่วมการประชุม พร้อมซักซ้อมทำความเข้าใจ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อ.เมือง จ.น่าน
(รายละเอียด)

 
  วันที่ 24 กันยายน 2562
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานงบประมาณ ปี 2563 และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ในการนี้ผอ.สพข.7 ได้มอบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการดำเนินงานกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน แพร่ พะเยา เชียงราย และผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมแสงทองรีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
(รายละเอียด)

 
  วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และเจ้าหน้าที่กลุ่ม /ฝ่าย นักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 “ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน” โดยมี กิจกรรมการบรรยายนำเสนอผลงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินในสาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระดับดีเด่น จากผลงานวิจัยของ นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ ฯ
(รายละเอียด)

 
  วัน ศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562
นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สพข.7 ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.7 เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 และผอ.สพข.7 ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อ.เมือง จ.น่าน
(รายละเอียด)

     
  วัน พฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.7 พร้อม ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผอ.สพด.น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ร่วมประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ครั้งที่ 1/2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาที่ดิน และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอื่นๆ ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ณ ห้องประขุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อ.เมือง จ.น่าน
(รายละเอียด)

     
 
 

     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2562
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
     
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
 

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯ จำนวน 472,000 ซอง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 พด.6 และ พด.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดประกาศ) , (รายละเอียดกล่อง)
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคา งานซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดประกาศ) , (พื้นที่ส่งปูน)
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการหลวงห้วยก้างปลา เป้าหมายหมาย 4 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยก้างปลาเป้าหมาย 4 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562
     
     
     
     

     
  เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดินเพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564
(รายละเอียด)


  เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค : เส้นทางสู่ความมั่นคงทางอาหาร
(รายละเอียด)


  เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
(รายละเอียด)


 

เรื่อง การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
(รายละเอียด)

  เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในภูมิภาค
(รายละเอียด)


  เรื่อง “การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดิน”
(รายละเอียด)


  เรื่อง “การขับเคลื่อนและการขยายผลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค: เครือข่าย นโยบาย กลยุทธ์และสถาบัน”และโครงการ WOCAT SLM (QA&QT),QM
(รายละเอียด)


  เรื่อง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562
(รายละเอียด)


  เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการโครงการพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(รายละเอียด)


  เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564
(รายละเอียด)


     
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน