5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดิน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม.....

- ว่าง -
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
   
 
 
 
     
  วันที่ 30 สิงหาคม 2651
นายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สพข.7 มอบหมายให้ นายสนิท อินทะชัย ผอ.กลุ่มวิชาการฯ เป็นผู้แทนต้อนรับ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และคณะ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการฯในพื้นที่บ้านสะไลน้อย – สะไลหลวง และสถานีพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงตามพระราชดำริฯ สะจุก – สะเกี้ยง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เดิมเกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวบนพื้นที่ลาดชันประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูง ทำให้ได้ผลผลิตข้าวต่ำไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ได้สาธิตวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และลดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบนาขั้นบันได ปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด และแนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไร่เป็นปลูกข้าวนาขั้นบันได ผลผลิตข้าวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 175 กก./ไร่ เป็น 425 กก./ไร่ เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินลดลง
(รายละเอียด)

     
  วัน อังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7 เป็นประธานมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับมอบจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานภายในสังกัด โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้มอบให้กับสถานีพัฒนาที่ดิน น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เพื่อให้นำไปปลูกยังสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด และหลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
(รายละเอียด)

     
  วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก สระเก็บน้ำความจุ 163,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานขยายผลและปรับปรุงงานจากนโยบายเดิม พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินตามแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมระบบการผลิตพืชอาหาร/พืชทางเลือก เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
(รายละเอียด)

     
 
 
 

     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
     
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
 

     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
(รายละอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
     
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 70 รายการ
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
     
     
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน