วิสัยทัศน์ : พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^

นายสมควร ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
       
    วันที่ 27 ตุลาคม 2560
นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มอบหมายให้ พลฯ เบญจพล มั่นเหมาะ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อ ทำแผนที่ นำคณะเจ้าหน้าที่สพข.7 ร่วมกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 และร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้านการพรวนดิน ใสปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมต้นไม้ในพื้นที่บริเวณสำนักงาน
ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
       

       
       
 
       
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย
นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผอ.สพข.7
นายศรีศักดิ์ ธานี ผอ.สพด.เชียงรายและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติภารกิจ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านดอยล้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอาหารกลางของนักเรียนด้านการผลิตพืช สัตว์และการปรับปรุงบำรุงดิน
วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
ร่วมมือกับเครือข่ายคนรักษ์หญ้าแฝกภาคเหนือตอนบนเขต 7 ผู้นำชุม กลุ่มผู้สูงอายุ และชาวบ้าน ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกปี2560 “แปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝกน้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน”
 
       
       
 

     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
   
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
     
 

     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 70 รายการ
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 40 ตันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกวดราคาซือ" ปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน ๒,๐๒๕ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)"
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
     
  เผยแพร่ร่างเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) งานซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,025 ตัน
(รายละเอียดเอกสารประกาศ)
(รายละเอียดเอกสารประกวด)
(เอกสารแนบ)
(พื้นที่ส่งปูน)
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
     
  ยกเลิก เผยแพร่ร่างเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) งานซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 2,025 ตัน
(รายละเอียดเอกสารประกาศ)
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อ สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน ๔๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เรื่องเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เรื่องเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดโลไมท์
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เรื่องเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560