ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน !!!.

นายเอนก ดีพรมกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
จดหมายข่าวหมอ 2566
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง
เอกสารวิชาการไถกลบตอชัง
รายงานเขตพัฒนาที่ดิน พะเยา
ภาพกิจกรรมเขตพัฒนาที่ดิน
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
แผนที่สถานภาพทรัพยากรดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 2563
แผนที่ทรัพยากรดิน(ชุดดิน)
แผนที่ Zoning พืชเศรษฐกิจ
แผนที่ เป้าหมายตัวชี้วัด LDN
(พื้นที่เสื่อมโทรม)จ.น่าน
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
   
 
     
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ภูเพียง จ.น่าน
(ภาพกิจกรรม)
   

   
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ่อจิ๋ว บ้านเหล่า จ.เชียงราย
(ภาพกิจกรรม)
   

   
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน บ้านขุนแม่บง จ.เชียงราย
(ภาพกิจกรรม)

   
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่วมกับ สพด.น่าน Kick OFF โครงการ "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน" โดยมีนายนครินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วยนายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
(ภาพกิจกรรม)
   
 
 

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
(รายละเอียด) (ผังที่นั่งสอบ)
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
     
  สรุปความรู้ของข้าราชการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
>>เนื้อหา
     
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งฯ จำนวน 108,400 ซอง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2567
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 2 3 6 และ 7 จำนวน 127,890 ซอง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จำนวน 900 ตัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
     
  ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 900 ตันพร้อมขนส่ง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 900 ตันพร้อมขนส่ง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
     
     
     
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน