วิสัยทัศน์ : พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^

นายสมควร ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 พร้อมนายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน นางสาวอาภิสญา รัตนะ หัวหน้าบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระ ขอพรจากพระราชคุณรภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ จากนั้นได้ทำพิธีสูมาการวะ รดน้ำดำหัว นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการ....
(รายละเอียด)
     

     
  วันที่ 18-20 เมษายน 2561
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน "โครงการคัดเลือก ปรับปรุง และผลิตเม็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ที่มีคุณภาพเป็นเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยาย" ซึ่งโครงการนี้ เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกร โดยมุ่งเน้น การลดต้นทุนการผลิต ที่มาจากการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดหาวัสดุเพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน....
(รายละเอียด)
     

     
  วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
นายอรรถพันธุ์ ศรีศุภโอฬาร ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวอาภิสญา รัตนะ หัวหน้าบริหารทั่วไป และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่วมกันรดน้ำขอพร นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปี 2561
(รายละเอียด)
     

     
  วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่านสู่แม่น้ำน่านเพื่ออนุรักษ์ปลาปีกแดง (ปลาประจำจังหวัดน่าน) โดยมี นายไพศาล วิมลรัตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งปล่อยปลาปีกแดงลงสู่แม่น้ำน่าน
ณ เขตอนุรักษ์ปลาหน้าวัดสบยาว ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
(รายละเอียด)
     

     
  วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เดินทางลงพื้นที่โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามศาสตร์พระราชา "โคกหนองนาโมเดล" แปลงเกษตรกร นายพิสุทธิ์ ภัทรศิริวาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อกักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดิน (ด้วยหนอง คลองไส้ไก่ และคันนา) และใต้ดิน (ด้วยป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 เขต 7 และเขต 9 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่บ้านน้ำพัน หมู่ 9 ตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
(รายละเอียด)
     

     
  วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบแนวทางการทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้ง 3โครงการ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 หลังจากนั้นนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและโครงการรณรงค์การไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6เขต 7เขต 9 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
(รายละเอียด)
     

     
  วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วย รก.ผชช ผอ.สพด.น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และผอ.กลุ่ม / ฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สพข.7 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
(รายละเอียด)
     

     
  วันที่ 13-15 มีนาคม 2561
นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562 (ครั้งที่ 1/2561)
ณ โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคาร
(รายละเอียด)
     
 

     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
   
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
 

     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 70 รายการ
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
     
     
     
     
     
 
     
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน