ประชาสัมพันธ์ เกษตรกร ประชาชน ผู้ที่สนใจ ติดต่อลงทะเบียนขอรับการกล้าหญ้าแฝกได้ฟรี !!!.

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง
อกสารวิชาการไถกลบตอชัง
รายงานเขตพัฒนาที่ดิน พะเยา
ภาพกิจกรรมเขตพัฒนาที่ดิน
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoning พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
   
 
 
 
     
   
👉สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ขอเชิดชูลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
(รายละเอียด)
   

   
👉เทคนิคการจัดการระบบน้ำในการปลูกและขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพ" อบรมหมอดินอาสา 4.0 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
(รายละเอียด)
   

   
👉ตรวจเยี่ยมและนิเทศน์การดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาปริมาณการใช้น้ำในนาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง
(รายละเอียด)
   

   
#สพข.7 มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด 19
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนบ้านโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์ไว้ใช้ในครัวเรือน


👉สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
👉โทร 054-771588 หรือ สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่าน
  (รายละเอียด)
   

   
👉เสนอแนวทางเพื่อบูรณาการแผนงานการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการศูนย์การศึกษาพัฒนาอนุรักษ์ดินน้ำป่า
(รายละเอียด)
   

   
👉อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขุดสระน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดเชียงราย
(รายละเอียด)
   

   
#ขับเคลื่อนงานแปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพร
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
ายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายเสถียร ธรรมยืน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.๗ ได้ติดตามความพร้อมและให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางในการเขียนเสนอขอโครงการปลูกพืชสมุนไพรโดยใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแก่เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
(รายละเอียด)
   
 
 

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสำรวจดิน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักสำรวจดิน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง โครงการประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 91,600 ซอง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
     
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ข้อปฎิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักสำรวจดิน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสำรวจดิน จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
     
  สรุปความรู้ของข้าราชการของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
>>เนื้อหา
     
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
 

     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.ฯ จำนวน 256,400 ซอง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศเรื่องงานจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 จำนวน 256,400 ซอง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศเรื่อง ขาดทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศเชิญชวน งานซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 1,150 ตัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564
     
  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 1,150 ตัน
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
     
     
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน