5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดิน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม.....

นายประศาสน์ สุทธารักษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
   
 
 
 
     
 

     
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วย นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผอ.กองแผนงาน ร่วมกับ สำนักงบประมาณ (กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2) และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมนายนครรินทร์ ชมภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน คณะผู้บริหาร สพข.7 ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สพด.น่าน ร่วมให้การต้อนรับคณะพร้อมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน..
(รายละเอียด)

     
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สพข.7 สพด.น่าน เข้าร่วมประชุม เรื่อง สำนักงบประมาณติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลกกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาลุ่มน้ำน่าน โดยจัดในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2561 พร้อมทั้งได้มีการสำรวจและวางแผนผังเตรียมพื้นที่การจัดงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
(รายละเอียด)

   
     
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน แพร่ พะเยา เชียงราย และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 และแผนการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2562 และการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร" ในการนี้ได้พบป่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ สพข.7 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาทีดินเขต 7 อ.เมือง จ.น่าน
(รายละเอียด)

   
     
  วันที่ 23 ตุลาคม 2561
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และผอ.สพด.น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สพข.7 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะ ครม. สัญจร ในการตรวจราชการกลุ่มภาคเหนือตอนบน2 ได้แก่จังหวัด น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อ.เมือง จ.น่าน
(รายละเอียด)

     
 
 

     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
     
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
 

     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตงาน / ร่างเอกสารประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ไดโลไมท์) จำนวน 2,025 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านสันนาหนองบัว ม. 10 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อมขนส่ง จำนวน 10 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์เก่าชำรุดและเสือมสภาพ
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองบ้านประชาภิวัฒน์ ม.10 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความจุ 80,000 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านไทรทอง ม.6 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ความจุ 79,700 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน ๒,๐๒๕ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E3/2562
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E2/2562
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑ ๒ ๓ ๖ และ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน ๒,๐๒๕ ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอดสระเก็บน้ำบ้านสันนาหนองบัว ม. 10 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย ความจุ 40,900 ลบ.ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านสันนาหนองบัว ม.10 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย ความจุ 40,900 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561
     
  ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านไทรทอง ม. 6 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ความจุ 79,700 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองบ้านประชาภิวัฒน์ ม. 10 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความจุ 80,000 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
(รายละอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
     
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
(รายละเอียด)
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
     
     
     
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน