5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดิน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม.....

นายสมควร ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
   
 
 
 
     
  วันที่ 30 สิงหาคม 2651
นายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สพข.7 มอบหมายให้ นายสนิท อินทะชัย ผอ.กลุ่มวิชาการฯ เป็นผู้แทนต้อนรับ พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และคณะ ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการฯในพื้นที่บ้านสะไลน้อย – สะไลหลวง และสถานีพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงตามพระราชดำริฯ สะจุก – สะเกี้ยง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เดิมเกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวบนพื้นที่ลาดชันประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินสูง ทำให้ได้ผลผลิตข้าวต่ำไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ได้สาธิตวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และลดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบนาขั้นบันได ปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด และแนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไร่เป็นปลูกข้าวนาขั้นบันได ผลผลิตข้าวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม 175 กก./ไร่ เป็น 425 กก./ไร่ เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินลดลง
(รายละเอียด)

     
  วัน อังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7 เป็นประธานมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับมอบจากอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานภายในสังกัด โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้มอบให้กับสถานีพัฒนาที่ดิน น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เพื่อให้นำไปปลูกยังสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด และหลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
(รายละเอียด)

     
  วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก สระเก็บน้ำความจุ 163,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานขยายผลและปรับปรุงงานจากนโยบายเดิม พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินตามแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมระบบการผลิตพืชอาหาร/พืชทางเลือก เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
(รายละเอียด)

     
  วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ได้รับเสียหายประมาณ 1266.75 ไร่ เกษตรกร จำนวน 126 ราย ใน 4 ตำบล ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงรายได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ให้เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ได้มีการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องคือ สนับสนุนน้ำหมักสารเร่งพด.2 สำหรับใช้หมักตอซังและเศษพืชทางการเกษตร และพด.6 เพื่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 2,000 ลิตร ......
(รายละเอียด)

     
  วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา"ภายใต้โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำยม ปี 2561 พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกร ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน 5 หมู่บ้าน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวรายงาน หลังจากนั้นมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำยม พร้อมชมนิทรรศการการสาธิตการสำรวจแปลงที่ดินด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK) โดยใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System : GNSS) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
(รายละเอียด)

     
  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมทั้งวิธีการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากนั้นปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
(รายละเอียด)

     
  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก และส่งมอบฝายชะลอน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน แพร่ พะเยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีปลัดอบต.เรือง กล่าวต้อนรับ และได้มีกิจกรรมการปล่อยปลาลงสู่ลำห้วย โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีประมงน้ำจืดน่าน ณ บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
(รายละเอียด)
     

     
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561
นายสนิท อินทะชัย ผอ.กลุ่มวิชาการฯ นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวอาภิสญา รัตนะ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ข้าราชการเจ้าหน้าที่สพข .7 ได้รับมอบหมายจากนายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สพข.7 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประปีจำปีของชาติ พ.ศ 2561 ในการนี้ สพข.7 ได้ร่วมกับ นายเอนก ดีพรมกุล ผอ.สพด.น่าน และข้าราชการเจ้าหน้าที่สพด.น่าน ร่วมกันทำกิจกรรม พร้อมได้มีการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ต้น และร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 290 ต้น บริเวณโดยรอบสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
(รายละเอียด)
 
 
 

     
  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
   
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
 

     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 70 รายการ
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
     
     
     
     
     
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน