5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดิน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม.....

นายสมควร ณ ลำปาง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

 
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
ผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
แผนที่เขตการใช้ที่ดิน
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก

สนใจติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.7
ทำเนียบหมอดิน สพข.7
ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
   
 
 
 
     
  วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ. ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี "55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ กรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 กรุงเทพมหานคร
(รายละเอียด)
     

     
  วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.15 น.
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดน่าน โดยเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา "โคก หนองนา โมเดล" เอามื้อสามัคคี จอบเปลี่ยนน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ กล่าวต้อนรับ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน ภายในงานมีการร่วมกิจกรรม สร้างกลไกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม......
(รายละเอียด)

     
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับการลงพื้นที่ของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจราชการพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 จากนั้นเวลา 14.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานเปิดฝายชะลอน้ำมีชีวิต เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินน่าน........
(รายละเอียด)
     

     
  วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 พร้อมนายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน นางสาวอาภิสญา รัตนะ หัวหน้าบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระ ขอพรจากพระราชคุณรภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ จากนั้นได้ทำพิธีสูมาการวะ รดน้ำดำหัว นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการ....
(รายละเอียด)
     

     
  วันที่ 18-20 เมษายน 2561
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน "โครงการคัดเลือก ปรับปรุง และผลิตเม็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ที่มีคุณภาพเป็นเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยาย" ซึ่งโครงการนี้ เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกร โดยมุ่งเน้น การลดต้นทุนการผลิต ที่มาจากการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้จัดหาวัสดุเพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน....
(รายละเอียด)
     

     
  วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
นายอรรถพันธุ์ ศรีศุภโอฬาร ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวอาภิสญา รัตนะ หัวหน้าบริหารทั่วไป และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่วมกันรดน้ำขอพร นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปี 2561
(รายละเอียด)
     

     
  วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่านสู่แม่น้ำน่านเพื่ออนุรักษ์ปลาปีกแดง (ปลาประจำจังหวัดน่าน) โดยมี นายไพศาล วิมลรัตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งปล่อยปลาปีกแดงลงสู่แม่น้ำน่าน
ณ เขตอนุรักษ์ปลาหน้าวัดสบยาว ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
(รายละเอียด)
     

     
  วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เดินทางลงพื้นที่โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามศาสตร์พระราชา "โคกหนองนาโมเดล" แปลงเกษตรกร นายพิสุทธิ์ ภัทรศิริวาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อกักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดิน (ด้วยหนอง คลองไส้ไก่ และคันนา) และใต้ดิน (ด้วยป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวพระราชดำริ) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 เขต 7 และเขต 9 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่บ้านน้ำพัน หมู่ 9 ตำบลนาไร่หลวง จังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
(รายละเอียด)
     

     
  วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบแนวทางการทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้ง 3โครงการ เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 หลังจากนั้นนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและโครงการรณรงค์การไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6เขต 7เขต 9 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุม ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
(รายละเอียด)
     

     
  วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วย รก.ผชช ผอ.สพด.น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และผอ.กลุ่ม / ฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สพข.7 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
(รายละเอียด)
     

     
  วันที่ 13-15 มีนาคม 2561
นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562 (ครั้งที่ 1/2561)
ณ โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคาร
(รายละเอียด)
     
 

     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
>>เนื้อหา
     
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2559 (มกราคม - มีนาคม)
>>เนื้อหา
   
  จดหมายข่าวหมอดิน ฉบับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม)
>>เนื้อหา
   
   
  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
  ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
>>รายละเอียด
   
 

     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน 70 รายการ
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
(รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
     
     
     
     
     
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
facebook : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ด กรมพัฒนาที่ดิน