วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : ดาว์นโหลด แบบฟอร์ม
   
แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดิน
(ดาว์นโหลด)
แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูลทางอากาศออร์โธสี
(ดาว์นโหลด)
แบบฟอร์มขอเอกสารวิชาการด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
(ดาว์นโหลด)
แบบฟอร์มขอส่งตัวอย่างดิน
(ดาว์นโหลด)
แบบฟอร์มขอรับกล้าแฝก
(ดาว์นโหลด)
แบบฟอร์มขอรับสารเร่ง พด. 1 - 7
(ดาว์นโหลด)
: : : ดาว์นโหลด โปรแกรม
   
ดาว์นโหลดโปรแกรม ดินไทยปุ๋ยรายแปลง
(ดาว์นโหลด)
ดาว์นโหลดโปรแกรม Adobe
(ดาว์นโหลด)
ดาว์นโหลดโปรแกรม Foxit Reader
(ดาว์นโหลด)
ดาว์นโหลดโปรแกรม Gom Player
(ดาว์นโหลด)
ดาว์นโหลดโปรแกรม Office 2007 ภาษาไทย
(ดาว์นโหลด)
ดาว์นโหลดโปรแกรม Photoscap
(ดาว์นโหลด)
ดาว์นโหลดฟอนต์ภาษาไทย
(ดาว์นโหลด)
   
   
: : : ดาว์นโหลด โปรแกรมและคู่มือ กรมพัฒนาที่ดิน
     
  โปรแกรมและคำอธิบายกลุ่มชุดดินในประเทศไทย
(ดาว์นโหลด)
  โปรแกรม และคู่มือ DLD System V 2.0
(ดาว์นโหลด)
  ข้อมูลการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน ฉบับย่อ
(ดาว์นโหลด)
  คำแนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่เกษตรกร
(ดาว์นโหลด)
  การวินิจฉัยคุณภาพดิน
(ดาว์นโหลด)
     
   
   
   
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/