วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : ผลงานทางด้านงานวิจัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
     
เรื่อง
เจ้าของผลงาน
Download
การใช้ประโยชน์ชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินสำหรับให้คำแนะนำปุ๋ยสำหรับการปลูกข้าวในจังหวัดน่าน   สุนีย์รัตน์ โลหะโชติ เนื้อหา

ผลของการใช้จุลินทรีย์ควบคุมสาเหตุโรคพืชในดินร่วมกับโดโลไมท์ต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ   สุดารัตน์ สุรินทร์ เนื้อหา

การใช้ประโยชน์ชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินสำหรับให้้คำแนะนำปุ๋ยสำหรับการปลูกข้าวโพดในจังหวัดแพร่   มยุรี ปละอุด เนื้อหา

การศึกษามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกไม้ผลที่มีต่อการสูญเสีย
ดินและความชื้นของดินบนพื้นที่สูงในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแม่จันตอนบน
ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  ศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล เนื้อหา

การใช้ประโยชน์ชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินสำหรับให้คำแนะนำปุ๋ยสำหรับการปลูกผักใน จังหวัดเชียงราย   ปวีณา เกษทัน เนื้อหา

การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพอง   ชาคริต อินนะระ เนื้อหา

การศึกษาปริมาณปุ๋ยหมักที่ เหมาะสมร่วมกับปุ๋ยเคมีและสารเร่ง พด.9 สําหรับ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในดินนา(กลุ่มชุดดินที่ 5) บริเวณอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   นายทนงศักดิ์ ปะระไทย
น.ส.มยุรี ปละอุด
นายประกิจ ดวงแก้ว
นายทองพูน เฉิดสมบูรณ์

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพด ชุดดินหนองมด(Nm) กลุ่มชุดดินที่ 29 อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   นายทนงศักดิ์ ปะระไทย
น.ส.มยุรี ปละอุด
นายประกิจ ดวงแก้ว
นายทองพูน เฉิดสมบูรณ์

การศึกษาระยะห่างที่ เหมาะสมของคูรับน้ำขอบเขาเพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง ชุดดินหนองมด(Nm) กลุ่มชุดดินที่ 29 อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   นายทนงศักดิ์ ปะระไทย
น.ส.มยุรี ปละอุด
นายประกิจ ดวงแก้ว
นายทองพูน เฉิดสมบูรณ์

ผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีผลต่อการป้องกันการชะล้างพังทลาย ของดินพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ดอน ชุดดินหนองมด กลุ่มชุดดินที่ 29 อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย   นายทนงศักดิ์ ปะระไทย
น.ส.มยุรี ปละอุด
นายประกิจ ดวงแก้ว
นายทองพูน เฉิดสมบูรณ์

การศึกษาการจัดการดินเสื่อมโทรมบนพื้นที่ลาดชันสูงในภาคเหนือของ ประเทศไทย   นายนคร สืบแสน

การศึกษาระบบการปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต ข้าวไร่บนพื้นที่ลาดชันสูง   นายนคร สืบแสน

การจัดการดินบนพื้นที่ลาดชันโดยใช้ระบบการปลูกไม้พุ่มบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในภาคเหนือของประเทศไทย   นายนคร สืบแสน
นายทนงศักดิ์ ปะระไทย

การจัดการดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวพันธุ์ กข 6 ในกลุ่มชุดดินที่ 6 (ชุดดินเชียงราย)   นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล

ศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกร่วมกับการใช้ปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดบนพื้นที่ลาดชันในกลุ่มชุดดินที่ 31 จังหวัดพะเยา   นายนคร สืบแสน
นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล

การศึกษาการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ในระบบ การปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง   นายนคร สืบแสน

การศึกษาการปรับปรุงบำรุงดินโดยวิธีลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร   นายนคร สืบแสน
นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล

ผลของชนิดของปุ๋ยพืชสดต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำในกลุ่มชุดดินที่ 21 ชุดดินสรรพยา (Sa) ในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย   นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล

การศึกษาผลของอัตราและวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวนาดำในชุดดินหางดง (Hd) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย   นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ

ผลของสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินชุดบ้านจ้อง (กลุ่มชุดดินที่ 29) ต่อการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวของขิง ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เมื่อมีการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขิงในพื้นที่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย   นางสาวมยุรี ปละอุด

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต7

         
กลับหน้าหลัก
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/