วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : สรุปความรู้ข้าราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 

     
เรื่อง
  Download

การจำแนกประเภทที่ดินและการตรวจสอบพื้นที่ความลาดชันเกิน 35%

    รายละเอียด

การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ

    รายละเอียด

ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน

    รายละเอียด

เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

    รายละเอียด

แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

    รายละเอียด

การใช้งาน Agri-Mp Online

    รายละเอียด

รู้จัก กบข. และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

    รายละเอียด

การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน

    รายละเอียด

จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน

    รายละเอียด

การใช้งานระบบ LDD+Zoning+21     เนื้อหา

ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ

    เนื้อหา

ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่     เนื้อหา

เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาค

    เนื้อหา

แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาค     เนื้อหา

ปฐพีวิทยาพื้นฐาน

    เนื้อหา

วินัยและการรักษาวินัย     เนื้อหา

การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน     เนื้อหา

กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI)     เนื้อหา

วินัยและการรักษาวินัย     เนื้อหา

การใช้งานระบบ LDD Zoning

    เนื้อหา

การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

    เนื้อหา

การใช้โปรแกรม QGIS เบื้องต้น

    เนื้อหา

การประยุกต์ใช้แบบสอบถาม Online (Google Form) ในงานพัฒนาที่ดิน     เนื้อหา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภารรัฐ     เนื้อหา

แนวทาง 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่     เนื้อหา

การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์

    เนื้อหา

กลับหน้าหลัก
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/