วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
   
 

: : : คลังความรู้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เรื่อง
เจ้าของผลงาน
Download

การประยุกต์ใช้สมการการสูญเสียดินสากลในพื้นที่ลุ่มน้ำและ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน
  นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ เนื้อหา

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน BCG MODEL   นางฉัตรนภา พรมลอองวัน เนื้อหา

ปัจจัยที่ควบคุมการสร้างตัวของดิน   นางสาวกรกนก ดีพรมกุล เนื้อหา

สีของดิน   นายนิลภัทร คงพ่วง เนื้อหา

ขั้นตอนการสำรวจเศรษฐกิจสังคม   นายประกิจ ดวงแก้ว เนื้อหา

คู่มือการเรียนรู้เรื่องมะแฮะ (Pigeon pea)   นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล เนื้อหา

การจัดการอินทรีย์วัตถุเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เนื้อหา

ถั่วมะแฮะ   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เนื้อหา

การใช้ปุ๋ยและปูนเพื่อการเกษตร   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เนื้อหา

ชุดความรู้เรื่อง ทรัพยากรดินกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช   กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เนื้อหา

ชุดความรู้เรื่อง ดิน เพื่อชีวิต   กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เนื้อหา

ชุดความรู้เรื่อง Zoning เขตการใช้ที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ   กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เนื้อหา

ชุดความรู้เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรในเขต Zoning   กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เนื้อหา

ชุดความรู้เรื่อง เขตพัฒนาที่ดิน   นายนคร สืบแสน

ชุดความรู้เรื่อง การไถกลบตชัง   นางสาววันรัก ฤทธิเกษร

ชุดความรู้เรื่อง การชะล้างพังทะลายของดิน   นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ

ชุดความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารพืชกับดิน   นายทนงศักดิ์ ปะระไทย

ชุดความรู้เรื่อง ดินและธาตุอาหารพืช   นายคเชนทร์ สูฝน

ชุดความรู้เรื่อง รูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม   นายศรัญณุพงษ์ ชัยวัฒนกุล

ชุดความรู้เรื่อง การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน   นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล

ชุดความรู้เรื่อง มหัศจรรย์แฝก   นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ เนื้อหา

ชุดความรู้เรื่อง หญ้าแฝก   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ชุดความรู้เรื่อง การปรับปรุงดินกรด   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ชุดความรู้เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมัก   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ชุดความรู้เรื่อง การปรับพื้นที่นาขั้นบันได   นายนคร สืบแสน

ชุดความรู้เรื่อง การผลิตน้ำหมักชีวภาพ   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ชุดความรู้เรื่อง การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อโรคสาเหตุโรคพืช   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ชุดความรู้เรื่อง บทบาทของธาตุอาหารพืช   กลุ่มวิเคราะห์ดิน

ชุดความรู้เรื่อง การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ชุดความรู้เรื่อง การประเมินการสูญเสียดิน   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

การผลิตสารควบคุมแมลงและศัตรูพืช   กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

         
กลับสู่หน้าหลัก
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/