วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
::: กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
     

นายสนิท อินทะชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

     
::: ข้าราชการ
     
นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายดนัย พรอำนวยลาภ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสมบูรณ์ บุตรแก้ว 
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
     
     
::: พนักงานราชการ
     
   
- ว่าง-
   
   
::: ลูกจ้างเหมา
     
   
น.ส.ปณิสรา หลวงสุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
   
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/