วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
::: กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
     

นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ 
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

     
::: ข้าราชการ
     
นายธวัชชัย น้อยหมอ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวมยุรี ปละอุด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญลักษณ์ ดีปินตา
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
     
   
นายสมบูรณ์ บุตรแก้ว 
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
   
     
::: พนักงานราชการ
     
   
นางสาวบัณฑิตา อินา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   
     
   
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/