วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
::: กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
     

นายสนิท อินทะชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

     
::: ข้าราชการ
     
นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นายดนัย พรอำนวยลาภ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวนฤมล แซ่ลิ้ม
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
     
 

นายเศรษฐพร เพชรนาวา
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ

นายสมบูรณ์ บุตรแก้ว 
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
 
     
::: พนักงานราชการ
     
   
- ว่าง-
   
   
::: ลูกจ้างเหมา
     
 
น.ส.ปณิสรา หลวงสุ
นักวิชาการเกษตร
น.ส.กุลณสร จันเครื่อง
นักวิชาการเกษตร
 
   
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/