วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : ผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
นายสมควร ณ ลำปาง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 
 
นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล
ตำแหน่ง 
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
 
 

นางสาวอาภิสญา รัตนะ
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสนิท อินทะชัย
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

นายธนา  สมบัติทัฬท
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน

พลฯเบญจพล  มั่นเหมาะ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

นายเอนก ดีพรมกุล
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน

นายนครรินทร์ ชมภู
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่

นายวิชิต ขันธ์แก้ว
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา

นายศรีศักดิ์ ธานี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/