วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : ผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
นายเอนก ดีพรมกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 
 
(ว่าง)
ตำแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
 
 

นางสาวอาภิสญา รัตนะ
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

(ว่าง)
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

นายธนา  สมบัติทัฬท
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน

พลฯเบญจพล  มั่นเหมาะ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

นางฉัตรนภา พรมลอองวัน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน

นายณัฎพสิษฐ์ เถระรัชชานนท์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่

นางมนัสนันท์ ไชยนุรัตน์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา

นายปริญญานนท์ ทองคำ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/