วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : ผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
นายนครินทร์ ชมภู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 
 
นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล
ตำแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
 
 

นางสาวอาภิสญา รัตนะ
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

--ว่าง--
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

นายธนา  สมบัติทัฬท
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน

พลฯเบญจพล  มั่นเหมาะ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน

นายดนัย พรอำนวยลาภ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่

นายเสถียร ธรรมยืน
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา

นายสนอง คำสองสี
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/