วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : วิสัยทัศน์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 

"พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน"

 
: : : พันธกิจ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
 • ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
 • ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้พื้นที่
 • รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
 • ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำและการปรับปรุงบำรุงดิน
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
: : : ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 • จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม   ต่าง ๆ ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์
 • งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ
 • ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนัก รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
: : : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
 
 • ศึกษา วิจัย ทดสอบ การพัฒนาที่ดินเชิงบูรณาการ
 • ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธุ์พืช เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และอนุรักษ์ดินและน้ำ
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ
 • จัดทำทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
: : : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
 
 • สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด
 • สำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • วิเคราะห์ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
 • วางแผนการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินระดับตำบล
 • จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิตและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
: : : กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
 
 • สำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
 • สำรวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงาน
 • ตรวจสอบข้อมูลแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน
 • สำรวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
: : : กลุ่มวิเคราะห์ดิน
 
 • ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน
 • ศึกษา วิจัย ทดสอบและวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 • ให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุ๋ย
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
: : : สถานีพัฒนาที่ดิน
 
 • ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริม การสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
 • การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกรทั่วไป
 • ให้บริการเกษตรตามแผนทรัพยากรที่ดิน และแผนพัฒนาการเกษตร
 • ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรตำบล
 • เป็นเลนุการคณะกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/