วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
       
 

 

พลตำรวจสมัครเบญจพล มั่นเหมาะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม สำรวจเพื่อการทำแผนที่


 
       
::: ข้าราชการ
       
 
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์อนันต์ นามวงค์
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
นายชัชชัย สิทธิชัย
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
นางสาววารีรัตน์ อวดร่าง
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฎิบัติการ
 
       
       
::: ลูกจ้างประจำ
       
 
นายวิน ไทยศิลป์
ช่างเขียนแผนที่ ช1
 
       
::: พนักงานราชการ
       
   
น.ส มลวิกา ผู้แสงทอง
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
นางสมหมาย รินอินทร์
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
   
     
       
       
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/