วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
::: ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
       
 

 

นางสาวอาภิสญา รัตนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 
       
::: ข้าราชการ
       
 
นางปิยะดา สุทธหลวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกรรณิการ์ เวียงทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 
       
::: ลูกจ้างประจำ
       
 
นางบานเย็น พลังฤทธิ์ 
พนักงานธุรการ ส2
นางปาลิณีย์ อิทธิเศวตพงศ์
พนักงานธุรการ ส.4
นางเพชราภรณ์ ดีปินตา
พนักงานธุรการ ส3
 
       
   
::: พนักงานราชการ
       
นางเชอรี่ เถาวัลย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวณัฐฌ์นันท์ สายยาโน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางกฤษฎิ์ณิชา บุญช่วง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส. ธาราสุมิต์ สุฤทธิ์
นิติกร
       
 
::: ลูกจ้างเหมา
       
นายจตุรวิช ไชยชนะ
นายประภาส มูลวงค์
นายศตพร ไทยศิลป์
นายจำรัส เถาวัลย์
       
 
       
       
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/