วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
::: ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
       
 

 

- ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


 
       
::: ข้าราชการ
       
 
 
นางปิยะดา สุทธหลวง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 
 
       
::: ลูกจ้างประจำ
       
นางจุฑามาศ พรมมิ
พนักงานพิมพ์ ส2
นางภารดี ไชยโนฤทธิ์
พนักงานพิมพ์ ส3
นางเพชราภรณ์ ดีปินตา
พนักงานธุรการ ส3
นางบานเย็น พลังฤทธิ์ 
พนักงานธุรการ ส2
       
 
นายประสงค์ พรมจันทร์
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา ช2
นายสนั่น พลังฤทธิ์ 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2
นายอรุณ สกุลแก้ว
พนักงานบริการเอกทั่วไป บ2
นายสังเวียน ทานะ 
พนักงานขับรถยนต์ ส2
       
 
     
นายพนมบุณย์ พัฒนสุรังค์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
     
       
   
::: พนักงานราชการ
       
นางเชอรี่ เถาวัลย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางณัฐฌ์นันท์ ประสมทรัพย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางกฤษฎิ์ณิชา บุญช่วง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส. สุมิตรา สุฤทธิ์
นิติกร
       
     
นายกาลัญญู คำยศ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     
 
::: ลูกจ้างเหมา
       
นายจตุรวิช ไชยชนะ
นายประภาส มูลวงค์
นายศตพร ไทยศิลป์
นายจำรัส เถาวัลย์
       
 
   
นางศรีคำ เปาป่า
นางอมรรัตน์ ศรีธิ
   
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/