วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
::: กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
     

นายธนา สมบัติทัฬห
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน

     
::: ข้าราชการ
     
นางสาวจารุวรรณี เตรียมวิจารณ์กุล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกมลทิพย์ สลีท้่าว
เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน
นางสาววารุณี สิทธิ
นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ
     
     
::: พนักงานราชการ
     
 
นางยุวดี ไชยวุฒิ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
น.ส จุฬาธาร ยะถิ่น
นักวิทยาศาสตร์
 
 
::: ลูกจ้างเหมา
     
นายบุญเรือง ต๊ะมา
เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ
นายทวีวุฒิ เชษฐ์วิสุต
จ้างเหมาบริการ
นางสาวเรณู มายะ
จ้างเหมาบริการ
   
     
     
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/