วิสัยทัศน์ :พัฒนาและถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดิน นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ^_^ .. ^_^
   
 
: : : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 
       
 

 

ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน


 
       
::: ข้าราชการ
       
 
นายประกิจ ดวงแก้ว
เศรษฐกรชำนาญการ
น.ส.กรกนก ดีพรมกุล
นักสำรวจดินปฏิบัติการ
นายธวัชชัย ตาอินทร์
นักสำรวจดินปฏิบัติการ
 
       
     
::: พนักงานราชการ
       
นายจักรพันธุ์ บุญช่วง
เศรษฐกร
นางอัมพร ไชยนาม
เจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส จิรารัตน์ มีบุญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกุลณสร จันเครื่อง
นักสำรวจดิน
       
     
นายพิษณุ ถาลายคำ
นักวิชาการเกษตร
     
::: ลูกจ้างเหมา
       
     
นายทศพล อธิกรม
นักวิชาการเกษตร
     
     
       
 
 
 
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เชิงพระธาตุเขาน้อย
เลขที่ 95 หมู่ 11 ถ. พญาวัด - เขาน้อย ต.ดูใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-771-588 โทรสาร : 054-771-644
E-mail : R07_2@ldd.go.th
Website : http://r07.ldd.go.th/