อัตรากำลังข้าราชการ 12 คน
             
     
     
     
นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
E-mail : -
     
     
     
 
 
 
 

นายปริญญานนท์ ทองคำ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
E-mail : prinyanont@gmail.com

นางฉัตรนภา พรมลอองวัน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : p-chatnapa@hotmail.com
นายมนต์ชัย พรมลอองวัน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : e-monchai@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวประภัสสร เจริญไทย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : fcharlernthai_dan@hotmail.com
นายจิระชัย กองกุณะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : -
นางสาวนาราลักษมณ์ ทานะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : uri-tk26@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
นางมัลลิกา แก้วปิยะทรัพย์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : -
นางสาวทัศพร เขื่อนเพชร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : -

นายธัญพิสิษฐ์ คำปา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
E-mail : Thunpisit_nan@hotmail.com
 
 
   
 
 
 
 
 
นายประทีป กุลณาวงค์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
E-mail : Prateep09@hotmail.com
 
นางสาวคีญาภัส กันทะจันทร์
เจ้าพนักงธุรการปฎิบัติงาน
E-mail : Keeyapat.aerng@gmail.com