อัตรากำลังข้าราชการ 12 คน
             
     
     
     
นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
E-mail : -
     
     
     
 
ว่าง
 
 
 


นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
E-mail :

นายมนต์ชัย พรมลอองวัน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
E-mail : e-monchai@hotmail.com
นางมัลลิกา แก้วปิยะทรัพย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
E-mail : yokyek-5@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวทัศพร เขื่อนเพชร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
E-mail : J-kheunphet@hotmail.com
นายจิระชัย กองกุณะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : Jirachaibankak@gmail.com
นางสาวนาราลักษมณ์ ทานะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : uri-tk26@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
นายนาราศักดิ์ อนันท์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : senmedial7@gmail.com
นางสาวรจนา เอกรัตน์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : rotjanaeakkarat@gmail.com
นายธัญพิสิษฐ์ คำปา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
E-mail : Thunpisit_nan@hotmail.com
 
 
   
 
 
 
 
 
นายประทีป กุลณาวงค์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
E-mail : Prateep09@hotmail.com
 
นางสาวคีญาภัส กันทะจันทร์
เจ้าพนักงธุรการปฎิบัติงาน
E-mail : Keeyapat.aerng@gmail.com