อัตรากำลังพนักงานราชการ 11 คน
     
             
 
 
 
 
 
นายอโนทัย ริเป็ก
นักวิชาการเกษตร
นายยงยทธ ผัสดี
นักวิชาการเกษตร
นายธัญญ์ณรุจ ศิวัฒม์สายตรง
นักวิชาการเกษตร
 
   
 
 
 
นางวลินยา จันต๊ะมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอนามิกา คำมาตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิลาวัลย์ อัญญะโพธิ์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
             
 
 
 
 
 

นางสาวกนกวรรณ คำราชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
นายสมพงษ์ ณ ลำปาง
นักวิชาการเกษตร
 
นางสาวกัญญา กุณาวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
             
 
 
 
 
 

นายนพดล ยาใจ
นักวิชาการเกษตร

 
นายนคร สอนสมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน