ขั้นตอนการขอรับบริการ
   

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการ ทางเว็บไซต์ หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน
2. กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนโดยเฉพาะหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. ยื่นแบบฟอร์ม เพื่อติดต่อขอรับบริการกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน และรอรับบริการได้เลย (ใน เวลา ราชการ)
 
  กฏกติกา
   
  โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
 
  การให้บริการปัจจัยการผลิต
       
  1. บริการสารเร่ง พด. ต่างๆ ได้แก่ ซุปเปอร์ พด.1 ซุปเปอร์ พด.2
ทุกวันตลอดทั้งปี
      ซุปเปอร์ พด.3 พด.6 พด.7 พด.9 พด.11 และ พด.12    
         
  2. บริการน้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง
ทุกวันตลอดทั้งปี
         
  3. วัสดุปูน ได้แก่ ปูนโดโลไมท์
เมษายน ถึง พฤษภาคม
       
  4. กล้าหญ้าแฝก
มิถุนายน ถึง สิงหาคม
     
  5. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วมะแฮะ
เมษายน ถึง พฤษภาคม
     
  6. ให้คำแนะนำการจัดการดิน การใช้ปุ๋ย
วัน เวลา ราชการ